ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาการพัฒนาชุมชน (เสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่้จ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและช่วยปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติงานประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ
 • โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 • สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562
 • สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข่าประกวดในงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรือง
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งทุนรัฐบาลออสเตรีย จำนวน 4 ประเภท
 • สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่งประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ........
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
 • BEC TERO ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย"รายการสมรภูมิไอเดีย
 • เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2562 (AITC 2019) จำนวน 33 หลักสูตร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 สายวิชาการ 42 อัตรา สายสนับสนุน 33 อัตรา
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 หัวข้อ มนุษย์ในโลกดิจิทัล
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
 • งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
 • กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์วารสารควบคุมโรคออนไลน์
 • ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561)
 • ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา ประจำอาคาร 9
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว(อัตรารายวัน) ตำแหน่ง แม่บ้าน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovation for Street Food
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
 • บริษัท ทีวี บูรพา จำกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น โครงการ NCI SHORTFILM AWARD 2018
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมงานการแสดงละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ พญามังรายหลวง
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งาน GSPA NIDA เสวนาวิชาการสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 21"
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผู้ประสานงานกลางด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2562 ในหัวข้อเรื่อง "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา"
 • เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Innovation Fair 2018
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ค.ศ. 2018-2019
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (ทุน PEC-G 2019)
 • ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวานในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
 • การขอรับสปอนเซอร์งานเคียงคู่ช้างฮาล์ฟมาราธอน
 • มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์"
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาทางมหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
 • ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต "น้องลุ่มภู"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
 • งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
 • สวก. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล"
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • การเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ(ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์)
 • ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562
 • ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า ฟู๊ด แอนด์ โฮเทล ไทยแลนด์ 2018
 • ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร
 • รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้และชื่อแอปพลิเคชั่น
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเรียนเชิญร่วมแสดงนิทรรศการภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ดิจิตอล ไทยแลนด์ บิ๊ก แบง 2018 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการเสวนา
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์การรับฟังความคิดเห้นในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช."
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 เรื่อง
 • กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 6
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2562
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .....
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
 • สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561
 • สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิ ทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561
 • งานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • งานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
 • PEAK ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกร้านจำหน่ายผลงานทางวิชาการ
 • สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ธนาคารอิสลาม ขอนำเสนอโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2561
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่ององค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ จำนวน 3 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุน "วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน"
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการถนอมดวงตา รักษาดวงใจ เมื่อวัยเปลี่ยน
 • กคมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดรายชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมจัดประชุมทางวิชาการ ภายในงานส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • แจ้งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5/2561
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561
 • สกอ. ขอเชิญเข้าร่วมงาน
 • ขอเชิญร่วมประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 20
 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประกวดผลงาน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 แจ้งจดหมายข่าวสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS 2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ระดับชาติ 2561
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ Mind movement Sciences Into 2020
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
 • กระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันสู่ข้าราชการ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ประกาศงดการลงคะแนนเลือกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 • เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
 • เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
 • เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 • ธนาคารธนชาติ ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาไหว่สาพุทธคยามหาเจดีย์
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม PIM Language Compettion ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • ประกาศรับสมัครกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา ครั้งที่ 2
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Engagement : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชน/สังคม
 • ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน
 • ตารางปฏิบัติกิจกรรมงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2560
 • ขอความร่วมมือกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • สัมมนาวิชาการ-250ปีเสียกรุงศรีอยุทธยา-สถาปนากรุงธนบุรี-2530-2560
 • สหประชาชาติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ
 • โครงการ "Bond Academy 2017 วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2560"
 • เชิญฟังบรรยายเรื่องคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร สนามจันทร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมมหากรรมการจัดการความรู้ NIDA วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ"
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สมัครวันที่ 5 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่15พค60
 • การประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
 • ขอเชิญส่งบทความ วิจัยทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
 • ประกาศกำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1-2560
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์
 • ประกาศการคัดเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และผู้สูงวัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค. 2564
 • เชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 2 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษา ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 6 วันที่ 11 พ.ย. 2564
 • เชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2564
 • ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใน 21 พ.ค. 2564
 • การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งข้อเสนอ ภายใน 31 พ.ค. 2564
 • เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ Early Stage) ส่งข้อเสนอภายใน 31 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล) ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 2564
 • ขอเชิญร่วมโครงการอบรม "ภูมิปัญญาดาราศาสตร์ล้านนา : จารีต ประเพณี การวางตัวของศาสนสถาน และทักษาเมืองล้านนา กับดาราศาสตร์" ส่งแบบตอบรับ ภายใน 23 เมษายน 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South Cooperation (PGTF) ประจำปี ค.ศ. 2021
 • เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 64 ส่งผลงานภายใน 2 พ.ค. 64
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งข้อเสนอภายใน 2 เม.ย. 2564
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication ในวันที่ 13 ก.ย. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 เม.ย. 2564
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 25-30 มี.ค. 2564
 • อความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯ ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 (Online)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มี.ค. 2564
 • เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 22-23 เม.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 28 พ.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 "อินทนิลวิชาการ 64 : Best office Smart Solutions. (ฺBoss)" ลงทะเบียนภายใน 9 เม.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Nationnal Conference ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิ.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)" วันที่ 1-3 กันยายน 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 3-4 ก.ค. 2564
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่" รับสมัครถึง 10 พ.ค. 2564
 • ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8" ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
 • ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference: A Butter Change in Higher Education for Future Economy จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภีฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงราย สมัครภายใน 25 ก.พ. 2564
 • ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564
 • แจ้งวันจัดงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข. โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7
 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"
 • ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ฯ ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย ในวันที่ 27-28 มี.ค. 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 "การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่" วันที่ 25 เม.ษ. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society" จัดประชุมวันที่ 2 เม.ษ. 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใน 30 เม.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2564 ภายใน 28 ก.พ. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอ นโยบายโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid - 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย ภายใน 31 ม.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. 2564
 • แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ส่งข้อเสนอโครงการระหว่าง 16 ธ.ค. - 18 ก.พ. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข. ภายใต้แผนงานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ ในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2564 ณ โรงแรม Mandarin Hotel พระราม 4 กรุงเทพมหานคร
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital Transformation ในวันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2564 ณ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2564)
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงฯ ภายในวันที่ 29 ม.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค. 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Research in Teaching and Learning วันที่ 24 - 25 ธ.ค. 2563 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ก.พ. 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ "การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
 • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา
 • ขอเชิญส่งโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำปี 2564
 • ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11
 • ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9" ฯ
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
 • เชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ. "EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020"
 • ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education For Future Economy"
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร อนาคตเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งจราจรอัจฉริยะ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพรัชดา
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ
 • เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนฯ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564)
 • ขอเชิญส่งโครงการในการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและการทำงานวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
 • แจ้งการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 และขยายกำหนดการรับบทความ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9"
 • ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงาน "การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1"
 • เชิญร่วมสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะผ่าน Research Cafe
 • ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงาน "การประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5"
 • ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศุนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563 สมาคมส่งเสริมการวิจัย
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
 • ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ฯ
 • ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งทุนสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โครงการ "Campus Global"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่รับข้อเสนอโครงการวิจัย
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่น 1
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563
 • เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่ และโครงการระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2
 • เชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา" และหัวข้อ "ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต"
 • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
 • เชิญเข้าร่วม การอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
 • ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563
 • ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16
 • ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายพิเศษการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
 • ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16
 • ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 "Research and Innovations for All"
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7"
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) " ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ (งบรายได้ ประจำปี 2563 รอบที่2)
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562
 • ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 7
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2564
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "Thailand New Gen Inventors Award 2020"
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 5 สถาบัน กับ INALCO สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 "เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน"
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
 • ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2 nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WAD 2020)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Harmony in Diversity : ELT in Transcultural Society
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2562
 • เชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS" รุ่นที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2020
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและระบบควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 6
 • ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge Based Society
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR Annual Conference
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ส.2563 ครั้งที่ 10
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020"
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 AUAP Annual Conference 2019
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
 • ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศุนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสุบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ.2562-2563)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครืยข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563
 • ขอเชิญข้าราชการ บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานโครงการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2019
 • ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3
 • ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร"
 • การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาษณ 2563 (ครั้งที่ 2)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019) และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019ฯ
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานวิจัย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning:Research and Innovation for a digital Society"
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3
 • เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และพัฒนานักวิจัย หลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ"
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย
 • สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงามสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connect"
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย"
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC International Conference
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ปี 2562
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญนำเสนองานวิจัย The 2 nd International Academic &Cultural Exchange 2019
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 1
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2562
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ"
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) แจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย และวารสารพิฆเนศวร์สาร
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ.2561
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณแผ่นดิน (1 ตุลาคม 62-30 กันยายน 63)
 • สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3"
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในงานาประชุมวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ นานาชาติ 2018 Chulalongkorn Asia Heritage Forum : Culture of Longevity
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ติดตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปหัตถกรรมอาเซียน"
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อเพื่อรับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Asia Engage Regional Conference (AE) 2018
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการวิจัย Food Valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อเพื่อรับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประุมวิชาการนานาชาติ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ"
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้ทุนงบแผ่นดิน และทุนภายนอก"
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญจัดส่งคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยทางสังคมศาสตร์ "SSRT"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) แม่ไก่ รุ่น 18"
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • สำนักงาน กสทช.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561
 • สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ประเภททุน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
 • เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 • รมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง : ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 256
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญร่วมเสนอ แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทควมเพือตีพิมพ์ในวิชาการ Mahidol Music Journal
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9
 • สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561
 • บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • สกว. ประกาศเผยแพร่ทุนวิจัย
 • สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ ในงานประชมวิชาการระดับชาติ RSKC 2018
 • สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
 • มาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปี 2561
 • Engagement Thailand ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
 • โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญส่งบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาสน์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมปรชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับกรพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญาส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ของเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษธานี
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทวามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกทำหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาล
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงวารสารวิชาการฯ
 • วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารในวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วืทยานิพนธ์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมชุมชน ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตและนานาชาติ ครั้งที่ 6 งานวิชาการรับใช้สังคม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการปรชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
 • บรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งยกเลิกการส่งรูปเล่มวารสารวิชาการ
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ฯ
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
 • กองพัฒนาคุณภาพ-มหาวิทยาลัยมหิดล-ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ-AUN-QA-International-Conference-2018
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งบทความทางวิชาการเข้าประกวด
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ
 • มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • สถาบันไทยศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมไท-ไทย วัฒนธรรมข้าว
 • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ พม่าศึกษา ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเพื่อพัมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ครั้งที่ 11
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ครั้งที่ 11
 • สวพ. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสอนในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1"
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมการปรชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการะดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3
 • 3780 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด นวัตกรรมอาหารจากงานวิจัย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561))"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศงานวิจัยตามธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้ง 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมสัมมนาวิชาการ ราชภัฏศรีสะเกษครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
 • สมาคม ควอท ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • ประกาศทุนวิจัย-แผ่นดิน-วช.-งปม.2561
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
 • ม.พายัพ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
 • ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม"
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
 • ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งที่2
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
 • ม.นเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิขาการการศึกาาทั่วไปแห่งประเทศไทย
 • ม.มหิดล ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคนครั้งที่2
 • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่16ฯ
 • ม.รภ.บ้านสมเด้จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • สมาคมครอบครัวศึกาาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5
 • กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
 • สกว.-เรื่อง-ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาสทุนวิจัย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ-เรื่อง-ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ-NRF-ประจำปี-2560
 • ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST) ในรูปแบบ E-journal
 • ข่าวประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway"
 • รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
 • เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปฃอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
 • เรียนเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 7"
 • เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรณ์ต้อนแบบด่านการพัฒนาอยางยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Natural Medicine : From Local Wisdom to International Research
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช.
 • สถาบันวิจัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
 • สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2560
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ รุ่นที่ 1
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบนานาชาติ "2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)"
 • ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • ประฃาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปละนำเสนอผมงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Social Sciences, Arts and Media International Conference 2017"
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมจัดทำ Poster นำเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครั้งที่ 4
 • ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ
 • ขอเฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมนาเชิงปฏิบัติ "The Performance Excellence Journeys Practical Guide"
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560"
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ ๕
 • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานประชุุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0"
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษบ์ไทย"
 • การจัดทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ และประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทบาลัยราชมงคล ครั้งที่ ๘
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017"
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค ๔.๐ Plus"
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความอนุเคราะหฺประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
 • ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง ยั่งยืน"
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทียั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐"
 • ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 • ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ ๑๖ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสาร HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technoloyg and Engineering Journal (STEJ)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน สักทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสาร HOSO Journal of Humanities and Social Sciences
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเวียงละกอน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์
 • ขอส่งวารสาร และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวิชาการ "Mahidol Music Journal"
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์