คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษ...

วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้นำนักศึกษาชาวจีน จากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมคารวะคณบด...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผ...

วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมความ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผ...

วันที่ : 19 สิงหาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมการทำแนวเขตป่า...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...

วันที่ : 09 สิงหาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับร้านเฮือนอาภรณ์ จัดโครงการ HUSOC NEW GEN STAR CHALLENGE 2019 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อสรรห...อ่านต่อ

แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ด้วยกรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นควรปรับปรุงแบบรายงานการเดินทางไปราชการขึ้นใหม่เพื่อความคล่องตัว และสะดวกในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้น โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 16 แห่ง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่า...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>