ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)...

วันที่ : 07 มิถุนายน 2562 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยการดำเนินงานดังกล่าว ต้องการสำรวจความเห็นของบุคลากร ที่มีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ...อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า ค...

วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

ในวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมชมนาด (0935) อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม “อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเม...อ่านต่อ

โครงการรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

วันที่ : 23 เมษายน 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เนื่องในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเวียนมาถึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร ประธานคณะกรรม...อ่านต่อ

โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่า ค...

วันที่ : 18 มีนาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า : อบรมการเตรียมความพร้อมสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับศิษย์เก่...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น...

วันที่ : 15 มีนาคม 2562 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออบรมทักษะด้านก...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>