อ่านข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
อ่านข่าวข่าวศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาการพัฒนาชุมชน (เสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • เรื่อง : การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่าแห่งชาติ รางวัลผลงานวัจิย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2568
 • เรื่อง : การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
 • เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2567
 • เรื่อง : ขอเรียนเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 16
 • เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • เรื่อง : สป.อว.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการรู้เท่าทันดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาฯ
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัย เรื่อง การแบ่งปันข้อมูลวิจัยภายในชุมชนวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัลฯ
 • เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Routine to Research R2R for high Performance Organization 2024
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Agriculture and Nature and Natural Resources (ANRES)
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS)
 • เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
 • เรื่อง : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เรื่อง : สป.อว. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTAJ)
 • เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 91
 • ขอมอบวารสารภูพานสาส์น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน