ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาการพัฒนาชุมชน (เสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่้จ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและช่วยปฏิบัติงาน (พนักงานจ้างเหมาบริการ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • รับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิบัติงานประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติการ
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฯ
 • โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ ผ่านผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
 • สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2562
 • สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข่าประกวดในงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 14
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2562
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมหลักสูตรสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ
 • สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรือง
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา แจ้งทุนรัฐบาลออสเตรีย จำนวน 4 ประเภท
 • สถาบันวิทยาลัยชุมชน ส่งประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญชวนบุคลากรร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ........
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
 • BEC TERO ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร "นักประดิษฐ์ คนสร้างไอเดีย"รายการสมรภูมิไอเดีย
 • เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กำหนดออกรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอธิการบดี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2562 (AITC 2019) จำนวน 33 หลักสูตร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 สายวิชาการ 42 อัตรา สายสนับสนุน 33 อัตรา
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2562 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความ ในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 หัวข้อ มนุษย์ในโลกดิจิทัล
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดหน่วยให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่แก่ประชาชน
 • งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
 • กรมควบคุมโรค ประชาสัมพันธ์วารสารควบคุมโรคออนไลน์
 • ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561)
 • ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา ประจำอาคาร 9
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน
 • ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว(อัตรารายวัน) ตำแหน่ง แม่บ้าน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งแม่บ้าน
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Innovation for Street Food
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 6 เรื่อง
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch
 • บริษัท ทีวี บูรพา จำกัด ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้น โครงการ NCI SHORTFILM AWARD 2018
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมงานการแสดงละครแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติ พญามังรายหลวง
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์งาน GSPA NIDA เสวนาวิชาการสังเคราะห์บทเรียนทีมหมูป่าอคาเดมีสู่การจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การสอบวัดระดับภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 21"
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์หนังสือทำเนียบผู้ประสานงานกลางด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
 • สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดิโอในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์สุจริต" เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2562 ในหัวข้อเรื่อง "กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา"
 • เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน Innovation Fair 2018
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินเดีย ประจำปี ค.ศ. 2018-2019
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2561-2562
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 (ทุน PEC-G 2019)
 • ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวานในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
 • การขอรับสปอนเซอร์งานเคียงคู่ช้างฮาล์ฟมาราธอน
 • มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน จำนวน 3 ประเภท ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์"
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันสถาปนาทางมหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
 • ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบมาสคอต "น้องลุ่มภู"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
 • ปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
 • งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
 • สวก. ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2562
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล"
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • การเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ(ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์)
 • ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562
 • ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า ฟู๊ด แอนด์ โฮเทล ไทยแลนด์ 2018
 • ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งการขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร
 • รับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งการประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กรมบัญชีกลาง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโลโก้และชื่อแอปพลิเคชั่น
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเรียนเชิญร่วมแสดงนิทรรศการภายในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ ดิจิตอล ไทยแลนด์ บิ๊ก แบง 2018 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมการเสวนา
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์การรับฟังความคิดเห้นในร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช."
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 เรื่อง
 • กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 6
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน ประจำปี 2562
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .....
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2561
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
 • สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561
 • สำนักงาน สกสค. จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษามูลนิธิ ทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561
 • งานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 • งานประชาสัมพันธ์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
 • PEAK ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกร้านจำหน่ายผลงานทางวิชาการ
 • สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจกซองผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ธนาคารอิสลาม ขอนำเสนอโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2561
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่ององค์กรภาครัฐและชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ประกาศฯ จำนวน 3 เรื่อง
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้ได้รับตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสนับสนุน "วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อน"
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการถนอมดวงตา รักษาดวงใจ เมื่อวัยเปลี่ยน
 • กคมบัญชีกลาง ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดรายชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
 • ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมจัดประชุมทางวิชาการ ภายในงานส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐอินเดีย
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • แจ้งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 5/2561
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง การบริหารสู่การพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561
 • สกอ. ขอเชิญเข้าร่วมงาน
 • ขอเชิญร่วมประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 20
 • สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
 • สกอ. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Leaflet สำหรับพัฒนาเว็บแผนที่ออนไลน์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประกวดผลงาน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 แจ้งจดหมายข่าวสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้า่รวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAS 2018 และประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ระดับชาติ 2561
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ Mind movement Sciences Into 2020
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
 • กระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8
 • ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอประชาสัมพันธ์โครงการสานฝันสู่ข้าราชการ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • ประกาศงดการลงคะแนนเลือกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • กำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 • เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
 • เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
 • เปลี่ยนแปลงปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
 • ธนาคารธนชาติ ขอเชิญส่งนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาไหว่สาพุทธคยามหาเจดีย์
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม PIM Language Compettion ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
 • สกอ. ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัย UMAP Research Net 2018
 • สก. ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • ประกาศรับสมัครกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (แทนตำแแหน่งที่ว่างลง)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา ครั้งที่ 2
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)ขยายเวลา
 • การรับสมัครการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ(แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 • รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อัตรารายวัน) ตำแหน่งคนสวน
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ Engagement : พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชน/สังคม
 • ประชาสัมพันธ์ คู่มือการเลิกบุหรี่สำหรับประชาชน
 • ตารางปฏิบัติกิจกรรมงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2560
 • ขอความร่วมมือกำกับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
 • สัมมนาวิชาการ-250ปีเสียกรุงศรีอยุทธยา-สถาปนากรุงธนบุรี-2530-2560
 • สหประชาชาติเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ
 • โครงการ "Bond Academy 2017 วันที่ 22 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2560"
 • เชิญฟังบรรยายเรื่องคณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร สนามจันทร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมมหากรรมการจัดการความรู้ NIDA วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ"
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น สมัครวันที่ 5 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่15พค60
 • การประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด
 • ขอเชิญส่งบทความ วิจัยทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7
 • ประกาศกำหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการสำหรับนักศึกษาภาคปกติ 1-2560
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์
 • ประกาศการคัดเลือกกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง
 • เรื่อง : การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่าแห่งชาติ รางวัลผลงานวัจิย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2568
 • เรื่อง : การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
 • เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Asia-Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 57
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2567
 • เรื่อง : ขอเรียนเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 16
 • เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • เรื่อง : สป.อว.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์เพื่อการรู้เท่าทันดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาฯ
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัย เรื่อง การแบ่งปันข้อมูลวิจัยภายในชุมชนวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์ดิจิทัลฯ
 • เรื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ The National Conference on Routine to Research R2R for high Performance Organization 2024
 • เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งที่ 19 ประจำปี 2567
 • เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 • เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน และนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จาก: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4
 • เรื่อง : ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ จาก: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ และการเจรจาธุรกิจเมืองหัตถกรรมโลกในประเทศไทยฯ 2023 มัดหมี่ คราม และงานฝีมือ
 • เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "ทะเลจีนใต้ แลนด์บริดจ์ และคลองคอคอดกระ "
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 12
 • เรื่อง : สป.อว. แจ้งทุนประกาศรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2024-2025
 • เรื่อง : สป.อว. แจ้งประกาศรับสมัครทุน 2024 Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)
 • เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (The 8th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)
 • เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
 • เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
 • เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • เรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรม "รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน 1 วัน"
 • เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
 • เรื่อง : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรม "รู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน 1 วัน"
 • เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
 • เรื่อง : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 จากการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัย รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566
 • เรื่อง : ขอเชิญชวนส่งผลงานและบทความวิจัย เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ iEECON2024 ครั้งที่ 12th
 • รื่อง : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2567 ครั้งที่ 14 รูปแบบออนไลน์
 • เรื่อง : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • เรื่อง : ประชาสัมพันธ์วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
 • เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
 • เรื่อง : สป.อว. แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • เรื่อง : สป.อว. ขอส่งเรื่อง ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 17-19 ธันวาคม 2566
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา บัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2566
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
 • เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในงาน 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2566 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคลินิกให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2567
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2023
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 23
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Curriculum Redesign เพื่อการตรวจสอบและรับรองหลักสูตร
 • แจ้งผลการคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่เสนอเข้าร่วมประกวดในเวที "INNOVERSE Invention & Innovation Expo 2023"
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2565"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 (รูปแบบออนไลน์)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 (รูปแบบออนไลน์)
 • ประชาสัมพันธ์สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2567
 • การยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมงานประชุมและนิทรรศการนานาชาติในต่างประเทศ จำนวน 2 งาน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 65, 66 ของประเทศญี่ปุ่น
 • ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนาโนเทคโนโลยีนานาชาติ ครั้งที่ 8
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13
 • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11"
 • รางวัล UNESCO - Equatorial Guinea International Prize for Research in the Life Science
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration 2024
 • ขอมอบรายงานสถานการณ์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2566 (IACE 2023)
 • ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจัยนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2566
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนของรัฐบาลอินเดีย
 • จัดส่งแนวปฏิบัติในการขอขยาย ขอยุติ และขอปิดโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2566 ครั้งที่ 14 : The 14th TCU International e-Learning Conference 2023 Theme: "Social Change and Future of MOOCs
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การขับเคลื่อนองค์ความรู้การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน"
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2023" (I - New - Gen Award 2024))
 • เชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)
 • ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรมฯ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การส่งเสริมการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และสื่อ Infographic เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและองค์กร"
 • ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2
 • ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2566
 • ขอเชิญส่งผลงานและบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานประชุมวิชาการประจำปี 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการจัดโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2023 ปี 6
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • ขอนำส่งรายงานประจำปีของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
 • ขอเชิญหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ (ภาคเหนือ)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม ATLAS.ti (สำหรับนักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จากการสอนและการวิจัยสู่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
 • การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 4 ฐาน
 • การสัมมนา "2023 Global Youth Trends Forum" ไต้หวัน
 • ขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์วิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2566 - 2570
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร "กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา" รุ่น 2
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อผู้เข้าข่ายได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2567
 • ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566" (TRIUP Fair 2023)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งกำหนดจัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566
 • ขยายระยะเวลารับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอส่งรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ (Video Clip) และอินโฟกราฟิก (Infographhic)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCT Open House 2023) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมในโครงการ ASEAN Smart City Professional Program - Scholarship Promotion
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาฯ
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงาน และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับอุดมศึกษาในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ PSPARN 2023
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ประชากรและสังคม 2566" ครั้งที่ 17 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเสวนา "ร่วมสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากความรุนแรงด้วยวิจัยและนวัตกรรม"
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) (ร่าง) มาตรฐานข้อมูลและโมเดลการเชื่อมโยงข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ครั้งที่ 2
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์นิทรรศการด้านการส่งเสริมคุณธรรมทางวัฒนธรรมตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมนำสู่การเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์" ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2
 • อเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The11th PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education:a Challenge to Global Citizens"
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเผยแพร่หนังสือรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15
 • ขอเชิญเสนอผลงาน และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 15
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" และวันนักวิจัยประจำปี 2566
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบทความวิชาการรับใช้ท้องถิ่น และสังคมสู่การตีพิมพ์เผลแพร่ผลงานวิจัย"
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM"
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ IEER Region 10 Technical Conference (TENCON) 2023
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดประชุมวิชาการ
 • เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector (Rosdshow)
 • ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการ "การบริหารจัดการงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์"
 • เรียนเชิญร่วมงาน "พลิกโฉมการศึกษาด้วยนวัตกรรมภาพและเสียง InfoComm Asia 2023"
 • The 5th ASLE/ASEAN Ecocritical Conference Invitation
 • แจ้งขยายเวลาเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด (รอบสุดท้าย)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Go to the TOP:OTOP Creative Sparks กิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ "แนวทางการป้องกันการกระทำผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติครั้งที่ 8 ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อ "ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบ"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 19
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภค
 • ขอประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานและขยายเวลารับบทความการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 (NEUNIC 2023)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
 • ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย
 • แนวทางของสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เกี่ยวกับการประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 แก่คนต่างด้าวซึ่งไม่มีถิ่นที่อยู่
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
 • เชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและหารือแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ประจำปี 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 17
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ "ล้านนาศึกษา"
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันภัย ประจำปี 2566
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่ 4
 • ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งบทความวิชาการในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16 และระดับชาติ ครั้งที่ 24
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565
 • ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาออนไลน์ MOOC ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ต่อยอดสู่การเทียบโอนหน่วยกิต (Session 1)
 • ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2023)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2568 0001441_2566.PDF
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 0001443_2566.PDF
 • ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย รุ่น 2
 • ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนภายใต้ทีม "ปัก 7 หมุดหมาย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้มีโอกาสรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติโครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2566
 • เชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ WORKSHOP การจัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2023 (On-Site)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ITD Research Forum 2023
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความพร้อมในการต่อยอด ขยายผล เพื่อร่วมการคัดเลือกมาจัดแสดงในงาน หกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 (TRIUP FAIR 2023)
 • เสนอโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน และการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อินทรฟาร์ม จังหวัดภูเก็ต
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์จัดสรรทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จำนวน 10 ทุน
 • ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 7th UTCC Nationnal Conference ครั้งที่ 7
 • สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตร มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Course)
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรที่ 2 EdPEx การจัดทำโครงร่างองค์กร และแผนพัฒนาคุณภาพ
 • การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South South Cooperation (PGTF) ประจำปี พ.ศ. 2566
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2567
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติโครงการ TAIST - Tokyo Tech ประจำปี 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5
 • ขอเชิญส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
 • ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10งานวิชาการรับใช้สังคม
 • การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ Early Stage ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 8
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Youth of Excellence Scheme of China Program ประจำปี พ.ศ.2566
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาเนย์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอมอบเอกสารรายลเอียดตัวชี้วัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ขอส่งรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฏหมายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ "อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน" สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th Congress of the lnternational Colour Association
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ นวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2023
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สัมมนาวิชาการ Education Journey Forum ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2023 2024
 • ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ กลุ่มเรื่องสัตว์เศรษฐกิจ
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรม การยกระดับการท่องเที่ยว ชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 15
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-จีน 2023
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566
 • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯ ของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 57
 • ขอเชิญส่งผลงาน และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา Marine Bioacoustics จำนวน 4 ทุน
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2ปี 2566
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดลขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
 • ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1
 • อเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น ประจำปี 2566
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2567
 • ขยายเวลาการส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2565"
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 2566 ผ่านระบบออนไลน์ บรรยายภาษาอังกฤษ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023 24
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ. และรศ." รุ่น 3
 • เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ Oriental Medicine and Sciences Conference 2023
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2023 - 2024 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 1
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อนวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ รุ่น 2 (On-Site)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ประจำปี 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนา เรื่อง สร้างสรรค์ผลงานหนังสือ & ตำราให้มีคุณค่าได้อย่างไร
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 18 ประจำปี 2566
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" (Human Subject Protection: HSP)0005277_2565.PDF
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education; a Challenge to Global Citizens"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา(ThaiEdResearch)
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 5
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2566
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ขยายเวลาการลงทะเบียนนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 รูปแบบออนไลน์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในเครือฯ ครั้งที่1
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่
 • การยื่นโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • ขอออนุญาตประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ "วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collborative R&D (AICRD) Scheme 2022
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 6
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
 • อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนราคาพิเศษ (ช่วง Early Bird) ของโครงการสัมมนาวิชา "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 23
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงาน นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ NCMAPE 2023
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้ APEC Topical Research Program (TRP)
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. ขอมอบเอกสารเผยแพร่ รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2564
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2555
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนฯ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13 รูปแบบออนไลน์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร วิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสุขของนักศึกษาพิการฯ
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 15
 • ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย และเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 7
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 21
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022 - 2023
 • ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (TNIAC2023)
 • ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิจัยนานาชาติ International Research Conference: IRC 2022
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 7
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาฯ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 16
 • ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7
 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - เกาหลี (NRCT - KETEP) ประจำปี 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSB2022
 • ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงาน และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ New tertiary Education for all
 • ผลการพิจารณาตัดสินรางวัล Thailand Research Expo 2022 Award
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 และการประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2565
 • คลังทรัพยากรการศึกษาด้านมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 12
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดคลังความรู้ มส.ผส.2565 การเตรียมความพร้อมรอบด้านในสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สู่สังคมไทยที่มีสุขอย่างยั่งยืน
 • มาตรการควบคุมสินค้าและถ่ายโอนเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ (Intangible Technology Transfer: ITT) ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงฯ
 • ขอเชิญร่วมงาน Webinar Series :Australian and Thai Universities in 2022
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการการประชุมวิชาทางสถิติและสถิติประยุกต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ การจัดการท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางสังคมบนพื้นฐานสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Medicinal Plants, Herbal Products & Hydroponics (ICMPHP-6)
 • เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ โครงการ Robotics Summit 2022
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries 2022
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JPS) ประจำปี 2566
 • การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา แพทยศาสตร์ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองสึคุบะ ประเทศญี่ปุ่น
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ ASEAN-India Research Training Fellowship 2022
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการส่งเสริมความร่วมมือและขยายเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย FEFU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษารัสเซียในประเทศไทย
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2565
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมเสวนา International Forum: Research Integrity -Challenges and Solutions
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Internationnal Conference on Ummah (ICU 2022)
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)
 • ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐานและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณขอหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Interligence: AI)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Interligence AI)
 • ขอเชิญเข้าร่วมงามนิทรรศการเทคโนโลยีการศึกษา Bett Asia 2022
 • มหาลัยนเรศวรขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ High Education Reshaping for Resilience in Post COVID-19 ณ จังหวัดสุโขทัย
 • ขอเชิญชวนส่งผลงานคุณภาพในหัวข้อ การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 8
 • สวพ .ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การพัฒนาทักษะนักวิจัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 • เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ The 5th Annual conference on the digital era
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์การสัมมนาโครงการ Capacity Building in Higher Education (CBHE) ของสหภาพยุโรป ผ่านช่องทางออนไลน์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Onsite และ Online
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมนวัตกรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดการรับสมัครผลงานวิชาการและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติปี 2565 The 13th TCU International e-Learning Conference 2022 Social Change and Future of MOOCs
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 รูปแบบ Hybrid Conference
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษามาเลเซีย
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง เสริมพลังอุดมศึกษาเพื่อสังคมไทย
 • ขอขยายเวลาการเปิดรับบทความในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565
 • อเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งเอกสารผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
 • ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2023
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน: นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยบนฐานทรัพยากรภาคเหนือตอนบน เพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติฯ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย
 • บพค .ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
 • ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันงาน Hackathon
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ........
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรม
 • ส.ป.อ.ว เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ระดับชาติครั้งที่ 2 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประชากรและสังคม 2565
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ นิติพัฒน์ - ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ 2565
 • ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2565
 • ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • การขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ขอนำส่งเอกสารรายงานผลการสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร
 • การสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอส่งรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา ในปีงบประมาณ 2566 จัดทำข้อมูลแผนงาน โครงการและงบประมาณฯ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • การเปิดรับข้อเสนอกิจกรรมการถอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ โดย GenNX Model ร่วมกับองค์กร เจเนเรชั่น ประเทศไทย
 • ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 18th Internationnal Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB2022)
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ฯ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานพัฒนาด้านการสอนใน Conference The Professional Teaching and Student Engagement in Higher Education Thailannd
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The10th PSU Education Conference (Online) Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคนิคการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย (อบรมนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2567
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล "NCPD Innovation Award 2022" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022
 • ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความ (Call For Paper) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
 • ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานบทความในการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏ ฯฯ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุนที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์เชินชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเทศกาลแห่ง SIP+ Consortium ครั้งที่ 7 "พลศาสตร์คลาสสิก"
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรแบบอไจล์ รุ่น 2 (Hybrid Learning)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (On-Site)
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้นำธุรกิจยุคดิจิทัล รุ่น 3 (Hybrid Learning)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการเปิดรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021 - 2022
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16
 • ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565
 • ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5
 • ทุนวิจัยสถาบันวิจัยเกษตรศาสตร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunnan Academy Agricultural Sciences: YAAS) จํานวน ๒ โครงการ
 • กองทุนวิจัย AUAP 2022 (AUAP RESEARCH FUND 2022)
 • ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20
 • ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ Digital University enabling the smart societyครั้งที่ 1 หัวข้อเสวนา มหาวิทยาลัยดิจิทัลในนิเวศประเทศไทย
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ปี 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 1st International Conference on Educationnal System Management Leadership (ICESML 2022)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
 • สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 โครงการ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลี สาขาภาษาเกาหลี ประจำปี 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งนโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021 - 2022
 • ขอความอนุเคราะห์ดําเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการศึกษาวิจัยสภาพความพร้อมและแนวทางใน การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะหลังความปกติใหม่ (Next Normal) ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain - Based Learning รุ่นที่ 7
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติสมอง หรือ Brain - Based Learning" รุ่นที่ 7
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล))
 • ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์ บรรยายโครงการ รู้ลึก รู้จริง เตรียมความพร้อมสู่การประเมินรับรองสมรรถนะบุคคลอาชีพผู้สอนภาษาจีน
 • ขอความร่วมมือมอบหมายผู้แทนเพื่อประสานงานเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 และประชาสัมพันธ์งานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3)
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งแนวทางความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Agroscope สมาพันธรัฐ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งจัดทำและเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งจัดทำและเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2022 Research, Invention and Innovation Congress (RI2C 2022)
 • ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 7
 • รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและการสนับสนุนทางวิชาชีพของบุคลากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หลักสูตรระดับต้น
 • ขอเชิญคณาจารย์ส่งบทความเพื่อเข้าร่วมอบรม หัวข้อ การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้น
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)
 • การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการหมุนเวียน "พันธุกรรมสร้างชีวิต"
 • มูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา พ.ศ.
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แจ้งการมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัยผู้บริโภคฯ
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใต้หัวข้อ Policy Innovation Exchange 2: เส้นทางพลิกโฉมอนาคต 5 ประเทศ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8
 • ขอส่งประกาศการรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 ง
 • 2565.PDF ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 8
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Walailak Research Convention 2022" ครั้งที่
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งรางวัล SAS International Prize ประจำปี ค.ศ. 2022 ของสถาบันวิทยาศาสตร์สโลวัก
 • ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งเอกสารรายงานแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทยฯ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ QR code รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563 - 25 กรกฎาคม 2564)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติโครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 17"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการวิจัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ The 6th UTCC Nationnal Conference ครั้งที่ 6
 • ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอโครงการใน ThaiSC Pionerr Program
 • อบรมการวิจัยในระบบ ON-LINE ปี 2565
 • สำนักงานเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Belgium/Wallonia-Brussels ประจำปี 2022
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 19
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ลงทะเบียนเสนอบทความทางวิชาการ ในการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The first two episodes of Walailak University international webinar series 2022
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4
 • 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565
 • ประกาศให้สิทธิ์นักเรียนจากโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สมัครสอบและเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สำเนาหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงฯ
 • เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022
 • ขอแจ้งรายชื่อโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งทุนสาธารณรัฐเกาหลี
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories-ASEAN- U.S. Science Prize For Women 2022
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการจัดการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ National TrainerNT และผู้ประเมินระดับประเทศ National AssessorNA ฯ
 • ขอส่งรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการศึกษาวิจัยในหัวข้อ พลวัตรของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะ
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • การยื่นข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งองค์การยูเนสโก้เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme xit0exu 2022 - 2023
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • การเสนิโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี
 • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022
 • ขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการฯ
 • ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานการประกอบการ เข้ารับการพิจารณารางวัล ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สู่ตําแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานอะไรบ้าง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
 • ประชาสัมพันธ์หนังสือทําเนียบผลงานวิจัยและเอกสาร ทางวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 • ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการทางการศึกษา ฯ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์และอวกาศและอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอมอบ ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการปฐมนิเทศนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 - 2564
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2ปี 2564
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist Conference 2021 Transforming through Crises
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6
 • ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565
 • ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ
 • ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ในงาน CIGIF 2021 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 • ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ ภูมิราชภัฏ พัฒนาภูมิปัญญาและนวัตกรรมสิ่งทอชุมชนสู่สากลและพิธีเปิดศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ และพิพิธภัณฑ์ผ้าอีสาน
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปั้นนักธุรกิจใหม่ หัวใจต้อง Smart (NEC)
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ โครงการการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (ภูมิภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation
 • ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตร ระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565
 • ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ผ่านระบบออนไลน์)
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และ (ระบบ NRIS) ประจําปีงบประมาณ 2565” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
 • ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist Conference 2021 : Transforming through Crises
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ" (ผ่านระบบออนไลน์)
 • ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564 - 2565
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนฯ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 12 รูปแบบออนไลน์
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 17
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ International Webinar
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญอาจารย์บุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี2564
 • ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจให้ข้อมูลในการร่วมรายการ UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธ์รัฐสวิส
 • ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12
 • ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ "คิด เขียน อย่างไรให้สอดคล้องกับแผน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
 • เชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันที่ 28 ต.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์) ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ "ชุดโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพื่อการจัดการและการผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืน" ยื่นข้อเสนอเชิงหลักการมายังชุดโครงการ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมชี้แจงแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศง 2566 - 2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงานเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (์NLNC)
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 ส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันศุกร์ ที่ 15 ต.ค. 2564
 • ขอเชิญเสนอผลงาน และร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ครั้งที่ 4 จัดขึ้นวันที่ 16-17 ธ.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" จัดขึ้นวันที่ 26-27 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานและพิธีเปิดการประชุม การบรรยายพิเศษ การเสวนาพิเศษในการประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 จัดขึ้นวันที่ 9-10 ก.ย. 2564
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2564
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นวันที่ 5 พ.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (ENRIC 021) จัดขึ้นวันที่ 16 ธันวาคม 2564
 • ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542
 • ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ลงทะเบียนและส่งบทความภายในวันที่ 15 พ.ย. 2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ WAPOR Asia 2021 Online Conference และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน ภายในวันที่ 12 ก.ย. 2564
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ด้วยระบบออนไลน์ จัดขึ้นวันที่ 20 ส.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "การขับเคลื่อนพหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ก.ย. 2564
 • เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564 จัดขึ้นวันที่ 19-20 ส.ค. 2564
 • แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
 • เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนภายในวันที่ 8 ส.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนเข้าร่วมภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Online ผ่านกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลงงานวิจัย (Research Zone : Special) ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 ก.ค. 2564
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 17 รูปแบบ Online Conference ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 International Conference จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยฯ ประจำปี 2565 ส่งข้อเสนอกิจกรรม ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ส่งข้อเสนอภายในวันที่ 16 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยฯ ประจำปี 2565
 • ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายการถ่ายทอดสดพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบบออนไลน์ จัดขึ้นวันที่ 8-9 ก.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเกษตรอัจฉริยะ เกษตรสมัยใหม่ ส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 23td ส่งบทความภายในวันที่ 20 ส.ค. 2564
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 ส่งข้อเสนอภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 เปิดรับบทความถึงวันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 24-25 มิ.ย. 2564 [Online]
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ส่งบทความภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ส่งผลงานภายในวันที่ 20 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่าวมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ "The International Conference on Digital Government Technology and Innovation" ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 1 ก.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [Online]
 • แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)"
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Online) ในวันที่ 25-27 มิ.ย. 2564
 • ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Call for Opportunity Grant 2021 ภายในวันที่ 18 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งบทความภายใน 15 ก.ค. 2564
 • ขอเขิญเข้าร่วมโครงการอลรมการสอนแบบออนลไน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ลงทะเบียนภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564
 • ขยายเวลาเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 ส่งผลงานภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ "ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืนในยุคดิจิทัล" ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2564
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และผู้สูงวัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค. 2564
 • เชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 2 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษา ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 6 วันที่ 11 พ.ย. 2564
 • เชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2564
 • ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใน 21 พ.ค. 2564
 • การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งข้อเสนอ ภายใน 31 พ.ค. 2564
 • เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ Early Stage) ส่งข้อเสนอภายใน 31 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล) ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 2564
 • ขอเชิญร่วมโครงการอบรม "ภูมิปัญญาดาราศาสตร์ล้านนา : จารีต ประเพณี การวางตัวของศาสนสถาน และทักษาเมืองล้านนา กับดาราศาสตร์" ส่งแบบตอบรับ ภายใน 23 เมษายน 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South Cooperation (PGTF) ประจำปี ค.ศ. 2021
 • เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 64 ส่งผลงานภายใน 2 พ.ค. 64
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ASAIHL Conference 2021 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งข้อเสนอภายใน 2 เม.ย. 2564
 • ขยายเวลารับบทความวิจัยงานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021 ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference of Regional Network on Poverty Eradication ในวันที่ 13 ก.ย. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 ในวันที่ 24 เม.ย. 2564
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 25-30 มี.ค. 2564
 • อความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯ ระหว่างวันที่ 22-23 ก.ค. 2564 (Online)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 ลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มี.ค. 2564
 • เชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษาโครงการ Education NEXT Forum 2021 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7 (SoTL7) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 22-23 เม.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 28 พ.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 "อินทนิลวิชาการ 64 : Best office Smart Solutions. (ฺBoss)" ลงทะเบียนภายใน 9 เม.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Nationnal Conference ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มิ.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2021 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2021)" วันที่ 1-3 กันยายน 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 3-4 ก.ค. 2564
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยในการประชุม "การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่" รับสมัครถึง 10 พ.ค. 2564
 • ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8" ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 8 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
 • ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference: A Butter Change in Higher Education for Future Economy จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 วันที่ 1 เมษายน 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภีฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ณ จังหวัดเชียงราย สมัครภายใน 25 ก.พ. 2564
 • ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564
 • แจ้งวันจัดงานโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข. โครงการแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 7
 • ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"
 • ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ฯ ระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัย ในวันที่ 27-28 มี.ค. 2564 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 "การสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตใหม่" วันที่ 25 เม.ษ. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online "Green Energy & Zero Waste Society" จัดประชุมวันที่ 2 เม.ษ. 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใน 30 เม.ย. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2564 ภายใน 28 ก.พ. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอ นโยบายโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid - 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย ภายใน 31 ม.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. 2564
 • แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Smarts Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย ส่งข้อเสนอโครงการระหว่าง 16 ธ.ค. - 18 ก.พ. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับทุน บพข. ภายใต้แผนงานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเพื่อเร่งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ ในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2564 ณ โรงแรม Mandarin Hotel พระราม 4 กรุงเทพมหานคร
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Business Management in the Digital Transformation ในวันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 2564 ณ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2564)
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงฯ ภายในวันที่ 29 ม.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค. 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Research in Teaching and Learning วันที่ 24 - 25 ธ.ค. 2563 ณ โรงแรมแอมบาสชาเดอร์
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 ก.พ. 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. 64 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการ "การประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
 • ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา
 • ขอเชิญส่งโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อสังคม และการวิจัย และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ประจำปี 2564
 • ประกาศการรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนฯ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 11
 • ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9" ฯ
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 MCRUNC 2021
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
 • เชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ. "EGAT INNOVATION SHOWCASE 2020"
 • ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบการประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference "A Better Change in Higher Education For Future Economy"
 • ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร อนาคตเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ และการขนส่งจราจรอัจฉริยะ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพรัชดา
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ
 • เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนฯ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • ประกาศโจทย์โครงการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) (ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564)
 • ขอเชิญส่งโครงการในการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมและการทำงานวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
 • แจ้งการเลื่อนกำหนดการจัดประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 และขยายกำหนดการรับบทความ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9"
 • ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงาน "การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1"
 • เชิญร่วมสื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณะผ่าน Research Cafe
 • ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงาน "การประชุมวิชาการการบริหารพัฒนาสังคม และยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 5"
 • ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศุนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 8 แบบ New Normal
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆ ในช่วงปลายปี 2563 สมาคมส่งเสริมการวิจัย
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2021
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14
 • ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ฯ
 • ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งทุนสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โครงการ "Campus Global"
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนที่รับข้อเสนอโครงการวิจัย
 • ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่น 1
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11
 • ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563
 • เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเป็นนักวิจัยเชิงพื้นที่ และโครงการระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2
 • เชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การบูรณาการระบบและฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา" และหัวข้อ "ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในอนาคต"
 • ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
 • ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
 • เชิญเข้าร่วม การอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"
 • ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6" ประจำปี 2563
 • ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020)
 • ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนฯ
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตระดับนานาชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16
 • ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายพิเศษการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13
 • ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เชิญส่งข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16
 • ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 "Research and Innovations for All"
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 20th WPA Congress of Psychiatry
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7"
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความแบบออนไลน์ สำหรับงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) " ครั้งที่ 8
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และโครงการหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ
 • ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมและโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ (งบรายได้ ประจำปี 2563 รอบที่2)
 • ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562
 • ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563
 • ขอเชิญสมัครนำเสนอผลงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ 12
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563"
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 7
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
 • ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2564
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "Thailand New Gen Inventors Award 2020"
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 5 สถาบัน กับ INALCO สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15
 • ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 7 "เครือข่ายพัฒนาลุ่มน้ำสู่ความยั่งยืน"
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 15
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2563
 • ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพครั้งที่ 2 Thailand Quality Education Forum 2020
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2 nd ICRU International Conference on World Sustainable Development (WAD 2020)
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง Harmony in Diversity : ELT in Transcultural Society
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ.2562
 • เชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ด้วยโปรแกรม AMOS รุ่นที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ "การวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรม AMOS" รุ่นที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11
 • ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ NCMAPE 2020
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและระบบควบคุมอัตโนมัติ ครั้งที่ 6
 • ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth International Conference on eLearning for Knowledge Based Society
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2019 ANPOR Annual Conference
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ส.2563 ครั้งที่ 10
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2020"
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 34 AUAP Annual Conference 2019
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
 • ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศุนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสุบ ศจย. (ประจำปี พ.ศ.2562-2563)
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มสธ.วิจัย ร่วมกับเครืยข่ายวิจัยประชาชื่น ประจำปี 2563
 • ขอเชิญข้าราชการ บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานโครงการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ปี 2019
 • ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2562-2563
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15
 • ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" รุ่นที่ 3
 • ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 16
 • ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สกว. 2562 ภายใต้แนวคิด "จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร"
 • การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาษณ 2563 (ครั้งที่ 2)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2019) และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019ฯ
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานวิจัย
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ "International Conference on Distance Learning:Research and Innovation for a digital Society"
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3
 • เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม และพัฒนานักวิจัย หลักสูตร "การเขียนบทความวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ"
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย
 • สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงามสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักวิจัย "Researcher Connect"
 • คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย"
 • วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 4th TICC International Conference
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา:บ่มเพาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร-ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ปี 2562
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญนำเสนองานวิจัย The 2 nd International Academic &Cultural Exchange 2019
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
 • วิทยาลัยนครราชสีมา ขอเชิญชวนส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติ TNIAC 2019
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 1
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2562
 • สกอ.ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม "20 ปี แม่ฟ้าหลวงวิชาการ"
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้การบริหารโครงการในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ประเด็นสุขภาพชนชาติพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) แจ้งแนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม และกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2563
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตวิจัย และวารสารพิฆเนศวร์สาร
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 9
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ.2561
 • มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณแผ่นดิน (1 ตุลาคม 62-30 กันยายน 63)
 • สถาบันคลังสมองของชาติ เชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่ รุ่น 3"
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมและประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการในงานาประชุมวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ นานาชาติ 2018 Chulalongkorn Asia Heritage Forum : Culture of Longevity
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress II
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ติดตามพรลิงค์ ค้นความจริงโบราณสถานตุมปัง”
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ศิลปหัตถกรรมอาเซียน"
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการขยายเวลาส่ง abstract
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อเพื่อรับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์กรอบการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Asia Engage Regional Conference (AE) 2018
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการวิจัย Food Valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์โครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System"
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทคัดย่อเพื่อรับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี 2562
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญเข้าร่วมการประุมวิชาการนานาชาติ
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอให้เสนอโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่อง "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ"
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร ให้ได้ทุนงบแผ่นดิน และทุนภายนอก"
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญจัดส่งคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยทางสังคมศาสตร์ "SSRT"
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) แม่ไก่ รุ่น 18"
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 • การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • สำนักงาน กสทช.ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561
 • สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ประเภททุน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 สานสัมพันธ์ วัฒนธรรมอาเซียน ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ "สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน"
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
 • เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
 • รมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง : ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 256
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมส่งผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อคนพิการ ในโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 12
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญร่วมเสนอ แผนงานศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 6
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแจ้งขยายเวลารับบทความฉบับเต็ม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2561
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทควมเพือตีพิมพ์ในวิชาการ Mahidol Music Journal
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9
 • สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2561
 • บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนการอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • สกว. ประกาศเผยแพร่ทุนวิจัย
 • สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อ ในงานประชมวิชาการระดับชาติ RSKC 2018
 • สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ
 • มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย
 • มาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ขอประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปี 2561
 • Engagement Thailand ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
 • โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญส่งบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารภูพานสาสน์
 • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเข้าร่วมปรชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับกรพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญาส่งบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
 • บัณฑิตวิทยาลัมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธานี ของเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษธานี
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ บทวามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 • ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เชิญชวนเข้ารับการคัดเลือกทำหน้าที่ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของเทศบาล
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงวารสารวิชาการฯ
 • วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารในวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเสนอผลงานวิจัย วืทยานิพนธ์ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมชุมชน ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาตและนานาชาติ ครั้งที่ 6 งานวิชาการรับใช้สังคม
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการปรชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1
 • มหาวิทยาลัยราชธานี ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
 • สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2561
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ
 • บรรณาธิการวารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง แจ้งยกเลิกการส่งรูปเล่มวารสารวิชาการ
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
 • บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ฯ
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561
 • กองพัฒนาคุณภาพ-มหาวิทยาลัยมหิดล-ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ-AUN-QA-International-Conference-2018
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งบทความทางวิชาการเข้าประกวด
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารฯ
 • มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอความอุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • สถาบันไทยศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วัฒนธรรมไท-ไทย วัฒนธรรมข้าว
 • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ฉบับปฐมฤกษ์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 หัวข้อ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ พม่าศึกษา ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกระดับชาติ ครั้งที่ 6
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเพื่อพัมนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ครั้งที่ 11
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขยายเวลาการรับผลงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ ครั้งที่ 11
 • สวพ. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสอนในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 11
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1"
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเชิญเข้าร่วมการปรชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการะดับชาติ คณะเภสัชศาสตร์ 3
 • 3780 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงคราวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด นวัตกรรมอาหารจากงานวิจัย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561))"
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เชิญประชุมระดับนานาชาติ เรื่อง พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศงานวิจัยตามธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้ง 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานและประชุมสัมมนาวิชาการ ราชภัฏศรีสะเกษครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7
 • สมาคม ควอท ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ
 • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
 • ประกาศทุนวิจัย-แผ่นดิน-วช.-งปม.2561
 • ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี ขอเรียนเชิญส่งบทความวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์
 • ม.พายัพ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8
 • ม.ราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 6th
 • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม"
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ
 • มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9
 • ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการครั้งที่2
 • ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ
 • ม.นเรศวร ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาวิขาการการศึกาาทั่วไปแห่งประเทศไทย
 • ม.มหิดล ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคนครั้งที่2
 • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เรื่องขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่16ฯ
 • ม.รภ.บ้านสมเด้จเจ้าพระยา ขอประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในสารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
 • สมาคมครอบครัวศึกาาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยด้านครอบครัวแบบโปสเตอร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเส้นลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus ครั้งที่ 5
 • กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 • มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
 • สกว.-เรื่อง-ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาสทุนวิจัย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ-เรื่อง-ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ-NRF-ประจำปี-2560
 • ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Naresuan University Journal: Sciences and Technology (NUJST) ในรูปแบบ E-journal
 • ข่าวประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "Research Gateway"
 • รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
 • เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปฃอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2560
 • เรียนเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 7"
 • เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "องค์กรณ์ต้อนแบบด่านการพัฒนาอยางยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Natural Medicine : From Local Wisdom to International Research
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช.
 • สถาบันวิจัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRMS
 • คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7
 • สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2560
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ รุ่นที่ 1
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบนานาชาติ "2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)"
 • ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๐
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 • ประฃาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปละนำเสนอผมงานวิจัยในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ "Social Sciences, Arts and Media International Conference 2017"
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมจัดทำ Poster นำเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาวิชาการ Ent ครั้งที่ 4
 • ขอมอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ
 • ขอเฃิญเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสัมนาเชิงปฏิบัติ "The Performance Excellence Journeys Practical Guide"
 • ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 "ประชากรและสังคม 2560"
 • ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖
 • ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ ๕
 • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงานประชุุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความคิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0"
 • ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษบ์ไทย"
 • การจัดทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๙ และประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทบาลัยราชมงคล ครั้งที่ ๘
 • ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน "Thailand Tech Show 2017"
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค ๔.๐ Plus"
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอความอนุเคราะหฺประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
 • ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ "เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ สู่ความมั่นคง ยั่งยืน"
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นวัตกรรมสร้างสรรค์ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาทียั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐"
 • ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
 • ขอประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๘
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
 • ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ ๑๖ และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Agriculture and Nature and Natural Resources (ANRES)
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences (KJSS)
 • เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัย ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่
 • เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ
 • เรื่อง : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เรื่อง : สป.อว. แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTAJ)
 • เรื่อง : ประชาสัมพันธ์จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 91
 • ขอมอบวารสารภูพานสาส์น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการบริหารและการจัดการธุรกิจยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารอักษราพิบูล
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
 • ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 90
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 8
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความทางวิชาการ
 • วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2566)
 • สำรวจการใช้งานวารสารวิชาการและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (รายบุคคล)
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • ขอส่งวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
 • ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์วารสารและขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงขอมอบวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวิจัย มหร. กรุงเทพ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอส่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
 • ขอประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารเกษตรรำไพ
 • ขอมอบวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ขอมอบวารสารภูพานสาส์น ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 • ขอส่งจุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 88
 • ขอส่งวารสาร นโยบายการขนส่งและจราจร ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565
 • ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2566
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566
 • ขอมอบวารสารวิชาการเกษตรและอาหาร มรวอ. และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ใน วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
 • ขอเเจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
 • ขอมอบวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชำัฏกาญจนบุรี และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์แและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning (JIL)
 • ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 • ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ
 • สำนักงาน กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ลงตีพิมพ์ในงานวารสารวิชาการ กสทช.
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • เปิดรับบทความภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารสายประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
 • ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารสายประชากรศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
 • ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและภาษา: Journal of Business Administration and Languages (JBAL)
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล: Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิชชา
 • ขอแจ้งเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal Environmental Management and Energy System
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ วารสารหาดใหญ่วิชาการ
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ขอความร่วมมืออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ "มนุษย์และสังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
 • ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อเผยแพร่ในวารสาร Focus on Arts (Online) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารราชภัฏพระนครวิชาการ
 • สำนักงาน กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ฯ
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปีที่ 10
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และขอมอบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
 • ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 ลงทะเบียนถึงวันที่ 4 ม.ค. 2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสาร HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technoloyg and Engineering Journal (STEJ)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน "สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Progress in Applied Science and Technology
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิชาการ วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รำไพพรรณี
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
 • ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนส่งบทความพิมพ์เผยแพร่ลงวารสารมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ และบทความจากการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ใน สักทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อวารสาร และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสาร HOSO Journal of Humanities and Social Sciences
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารการวิจัยกาสะลองคำ
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อเผยแพร่ลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเวียงละกอน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอักษราพิบูล
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการวไลยอลงกรณ์ ปริทัศน์
 • ขอส่งวารสาร และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวิชาการ "Mahidol Music Journal"
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ขอเชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์