งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม การจัดทำและประเมินแผนกิจกรรมนักศึกษา/แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชมนาด 0935 ชั้น 3 อาคาร 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี นายนัฐวุฒิ อุตมา รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานในพิธีโดยประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ ทั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากตัวแทนผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 45 คน ภายในโครงการมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด และวิทยากรโดยอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรบบรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการเขียนแผนแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่” ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้นำนักศึกษา มีทักษะความรู้และเข้าใจบทบาทของตนเองในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปลูกฝังจิตอาสาที่ดีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำองค์ความรู้กลับไปพัฒนาภายในสาขาวิชาหรือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้
ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู/นายปริญญา อรุณฉัตย์/นายทินกร คำดี

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด