การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ได...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดการการประ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 08 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศา...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึ...

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันเสาร์ ที่ 5 พฤศภาคม 2561 สาขาวิชานิตศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์ กรรมการประธานสาขาวิชานิติศ...อ่านต่อ

การประชุมการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส...

วันที่ : 01 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดประชุมการจัดการความรู้ (KM) บุคลากรสายสนับสนุน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศธร คำใจหนัก คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรสายสนับสน...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>