โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 16 “ปตท. สืบสานป...

วันที่ : 14 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) คลังปิโตรเลียมลำปาง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเยา...อ่านต่อ

ลงพื้นที่จัดทำโครงการบริการวิชาการ วัดศรีหลวง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง...

วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

ในวันนี้ (12 มิถุนายน 2561) นำโดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร, อาจารย์อมาพร ปวงรังษี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ, อาจารย์ปิยรัตน์ วงศ๋จุมมะลิ อาจารย์ประจำ...อ่านต่อ

การอบรมหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ การเขียนผลงานทางวิชาการ...

วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะการเขียนผลงานวิชาการสำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำคุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาคณะมน...

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำคุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องปร...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>