เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.มยุรี ชมพู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ Skill Mapping ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย แนวคิดของ Skill Mapping และการใช้แนวคิดของทักษะในระดับสากล จากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย และ ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ข่าว/ภาพ: นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร

More Husoc News


โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564...อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด