เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ ดร.มยุรี ชมพู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
โครงการดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำและวิเคราะห์ Skill Mapping ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตการเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย แนวคิดของ Skill Mapping และการใช้แนวคิดของทักษะในระดับสากล จากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย และ ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ข่าว/ภาพ: นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด