กิจกรรมการจัดการความรู้ของ(KM) ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์คณะมนุษยศ...

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเมธาทัพ อาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารใหม่) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของ (KM) ผ่านการ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนลงพื้นที่บริการวิ...

วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการตามโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสั...อ่านต่อ

สาขาวิชาภาษาไทย(ศศ.บ.) ลงพื้นที่บริการวิชาการโครงการความรักความสามัคคีฯ ระย...

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูใบลาน กับการเรียนรู้ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน เพื...อ่านต่อ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่รางวัล “ช่อแก้ววิชชาชาญ” ในวันราชภั...

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

เช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล “ช่อแก้ววิชชาชาญ” แก่คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ที่มีผลง...อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) เข้ารับการอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21...

วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม CANVA” เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นใน...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>