การอบรมหลักเกณฑ์ วิธีการ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ การเขียนผลงานทางวิชาการ...

วันที่ : 12 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมหลักเกณฑ์ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะการเขียนผลงานวิชาการสำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ผ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำคุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาคณะมน...

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำคุณธรรมจริยธรรมและการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องปร...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาดนตรี ณ ห้องประชุม 0925 อา...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาส...อ่านต่อ

Total 128 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]Next >>