การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาดนตรี ณ ห้องประชุม 0925 อา...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาส...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 18 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ศศ.บ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะ...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอ...

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์อมาพร ปวงรังษี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงพื้น...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยนำโดย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุ...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>