ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. งานบริการศึกษาและพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข มีนักศึกษาชันปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 314 คน และมีผู้บริหาร อาจารย์เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย ในการนี้ รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายแผน กายภาพและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำสถานที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ชี้แจงแนวทางการเรียนและข้อปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน/การลงทะเบียนวิชาเรียน อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่แจ้งแนวทางการพัฒนานักศึกษา/การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์/แนะนำตัวแทนคณาจารย์แต่ละสาขา และมีการให้ความรู้หัวข้อ “การใช้ชีวิตระหว่างเรียน/การอยู่หอพักร่วมกับผู้อื่น/ข้อควรระวังในการเที่ยวสถานบันเทิง” โดยวิทยากร คุณบัณฑิต โบสถ์ทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สังกัดหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวถ่ายทอดสดผ่านเพจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง https://fb.watch/dx1AZTMHnY/ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต่อไป
ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด