คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 นายสันติราษฎร์ กันศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการเลือกตั้งภายในคณะฯ
เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาใหม่และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในหมู่นักศึกษา โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาที่ผ่านการเลือกตั้งจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 848 คน
ภาพ/ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด