คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 นายสันติราษฎร์ กันศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการเลือกตั้งภายในคณะฯ เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาใหม่และส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมในหมู่นักศึกษา โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาที่ผ่านการเลือกตั้งจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น จำนวน 848 คน ภาพ/ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564...อ่านต่อ

รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ ...อ่านต่อ

โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด