การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษ...

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาไทยดุษฎีบัณ...อ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึก...

วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : รติกรณ์ เปี้ยอุตร

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูลผ่านระบบ ฐานข้อมูล CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ควา...อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ...

วันที่ : 25 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เพื่อเ...อ่านต่อ

โครงการ Beginning camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561...

วันที่ : 21 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : นฤทัย นภาสกุลคู

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการ Beginning camp คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อให...อ่านต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาส...

วันที่ : 18 มิถุนายน 2561 ผู้เผยแพร่ : ธีรศักดิ์ พรมเสน

เมื่อวันที่ (18 มิถุนายน 2561) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลย...อ่านต่อ

Total 150 Record : 30 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]Next >>