ผศ.สุภาวดี ยาดี ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้่นปีที่ 3 จำนวน 42 คน สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมไทยอง ในเขตตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อศึกษาเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวรรณคดีมุขปาฐะของชาวไทยอง อันจะนำไปสู่การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านไทยองศึกษาต่อไป

More Husoc News


คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด