ผศ.สุภาวดี ยาดี ประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้่นปีที่ 3 จำนวน 42 คน สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ลงพื้นที่ศึกษาวัฒนธรรมไทยอง ในเขตตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2561 เพื่อศึกษาเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และวรรณคดีมุขปาฐะของชาวไทยอง อันจะนำไปสู่การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านไทยองศึกษาต่อไป

More Husoc News


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการ "ช่อแก้ว...อ่านต่อ

ขั้นตอนการคำนวณระยะทางไปราชการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการใช้แนบประกอบการทำเรื่องไปราชการ (แบบ ปร.๑)...อ่านต่อ

กิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง (MOU 6 สถ...อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรม สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง...อ่านต่อ

ประมวลภาพกิจกรรม กีฬามหาวิทยาลัย "กาสะลองเกมส์ " ประจำปีการศึกษา 2561...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด