คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์เสาวรีย์ บุญสา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และนางสาวนฤทัย นภาสกุลคู เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนผู้นำนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) เข้าร่วมโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง (MOU 6 สถาบัน) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจ โครงการ ดำเนินการตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือฯ และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายผู้นำนักศึกษา งานด้านกิจการนักศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา และร่วมลงนาม MOU เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง ในวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ข่าว : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ : นายอมรเทพ ดีแป้น

More Husoc News


คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด