เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมการทำแนวเขตป่าชุมชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลเสริมขวา ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมและโครงการดังกล่าวจนบรรลุผลไปได้ด้วยดี
ภาพ : อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
ข่าว : ชรินทิพย์ เชื้อเตจ๊ะ

More Husoc News


โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562...อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด