ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับร้านเฮือนอาภรณ์ จัดโครงการ HUSOC NEW GEN STAR CHALLENGE 2019 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ชอบช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและผู้ด้อยโอกาส เก่ง มีความกล้าแสดงออกเพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทำหน้าที่ในการเผยแพร่ภารกิจรวมถึงกิจกรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานพิธีในเปิด ผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ , นักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ การดำเนินการจัดกิจกรรมจะเกิดขึ้นมิได้เลย ในนามคณะฯและมหาวิทยาลัย จึงขอขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานกิตติมศักดิ์ ร้านเฮือนอาภรณ์/FACE Medical Clinic/CATWALK Modeling Chiang Mai/คุณปุณณสิน คุณพันทิพา มณีนันทน์/IDEA Group Lampang/NG Studio/Major Ciniplex สาขา Big C ลำปาง/Inlove Studio Lampang/นิ่มซีเส็ง สาขาลำปาง/คณะกรรมการและแขกรับเชิญสุดพิเศษ Special Guests ผลการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ประจำปี 2562 ประเภทดาว ชนะเลิศ : นางสาวรพีพร สาธุการ (เมย์) สาขาวิชาสังคมศึกษา รองชนะเลิศ : นางสาวจิราภา เทพจันตา (ปุ๊กกี้) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชมเชย อันดับ 1 : นางสาวโชติกา สินเปียง (น้ำผึ้ง) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ชมเชย อันดับ 2 : นางสาวสุกัญญา บุญดี (ป๊อปปี้) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชมเชย อันดับ 3 : นางสาวสรัญญา ไชยแก้วโห้ (สรัญ) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ประเภทเดือน ชนะเลิศ : นายกันต์ชนก มะโนยศ (ไตเติ้ล) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รองชนะเลิศ : นายสุธีมนต์ จิรากูล (แมน) สาขาวิชาดนตรี ชมเชย อันดับ 1 : นายวันเฉลิม น้อยทอง (มี่) สาขาวิชาสังคมศึกษา ชมเชย อันดับ 2 : นายธนพล อินมณี (เอิร์ธ) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชมเชย อันดับ 3 : นายทินกร สวาลึก (ตะวัน) สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภท Miss Queen HUSOC ชนะเลิศ : ศิริประภัสสร พรหมภูวงศ์ (เฟรมมี่) สาขาวิชาสังคมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 : แพรไพลิน หงส์สวัสดิ์ (นนท์นี่) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง รองชนะเลิศอันดับ 2 : กิตติกานต์ ถาแก้ว (ส้มโอ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชมเชย : นรินทร์พร ไชยเนตร (โบโบ้) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประเภท Mister Trans HUSOC ชนะเลิศ : นางสาวปาลิตา วงค์ศร (อิ๋ม) สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวภัทชฎาภรณ์ วุฒิ (เวฟ) สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวบุษยมาศ เชื้อสะอาด (ยิ้ม) สาขาวิฃาสังคมศึกษา รางวัลพิเศษ Best Costume : สาขาวิชานิติศาสตร์ Best Star Major of HUSOC : สาขาวิชาสังคมศึกษา Miss Cute Girl HUSOC : นางสาวอรยา คำสอน (นุ๊ก) สาขาวิชานิติศาสตร์ Mister Smart Guy HUSOC : นายกันต์ชนก มะโนยศ (ไตเติ้ล) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Popular Vote ประเภทดาว : นางสาวปอแก้ว ประโยค (ปอแก้ว) สาขาวิชาภาษาไทย Popular Vote ประเภทเดือน : นายกันต์ชนก มะโนยศ (ไตเติ้ล) สาขาวิฃารัฐประศาสนศาสตร์ Popular Vote ประเภท Miss Queen & Mister Trans : จิรภัสรา เลิศวราเทวาพรม (นัทโตะ) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

More Husoc News


โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562...อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด