Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

ผลงานสร้างสรรค์

ขอแสดงความยินดี

ผศ.นันทิยา สมสรวย

 • ได้รับรางวัล "Silver Medal"
 • การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (Online)
 • The XVI International Warsaw Invention Show 2022
 • ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

16 พฤศจิกายน 2565 - 6 มกราคม 2566

 • สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 • สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-6421-5760
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

สมัครเรียน เสาร์-อาทิตย์ 2566

ตั้งแต่บัดนี้ - 23 ธันวาคม 2565

 • 1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • - ติดต่อสอบถามโทร 08-2968-2449 ในวันและเวลาราชการ
 • 2) สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 3) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • - ติดต่อสอบถามโทร 09-6087-4279 ในวันและเวลาราชการ

! ทุนการศึกษา ประจำปี 2566

! รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 ม.ค. 2566

! ส่งใบสมัครได้ที่งานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา

 • - ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใด ๆ
 • - ไม่เป็นผู้ได้รับเงินกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ.
ทุนการศึกษา
รับสมัครนักศึกษา

จุดเริ่มต้นสู่การทำงานระบบราชการ

และอีกหลากหลายอาชีพกับเรา

ใน 9 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2566

 • 1. สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 3. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
 • 4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 5. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • 6. สาขาวิชาภาษาจีน
 • 7. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 9. สาขาวิชาภาษาไทย

เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์

 • 1. Activate Windows
 • 2. Microsoft Office 365
 • 3. Microsoft Office 2021
 • 4. ดาวน์โหลดไฟล์และคู่มือการติดตั้ง คลิก!
activate

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท/เอก

หลักสูตรระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนเรียนดี

ทุนผลงานเด่นผลงานเด่น

“รถม้าจำลองวัดสุขภาพหัวใจ” การบูรณาการข้ามศาสตร์ของทีมวิจัยสายออกแบบและวิศวฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์และดิจิทัล
ผศ.นันทิยา สมสรวย สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ปัณณธร สมสรวย สาขาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนายมนิด ดอนคำ ผู้ประกอบการรถม้าจำลองบ้านนาก่วมเหนือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมกันพัฒนารถม้าจำลองวัดสุขภาพหัวใจ ..... อ่านต่อ ->

กิจกรรมและข่าวสาร

สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง)

2 ธันวาคม 2565

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับครัวเรือน

28 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก

10 พฤศจิกายน 2565

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับครัวเรือน

2 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมเพื่อนช่วยเรียน (Buddy) ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน

2 พฤศจิกายน 2565

แข่งขันกีฬาระหว่างคณะนักศึกษาภาคปกติ “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

7 กันยายน 2565

การขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และ MOU ภาคีเครือข่ายภายใน จ.ลำปาง

17 สิงหาคม 2565

ไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565

21 กรกฎาคม 2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

19-20 กรกฎาคม 2565

คณบดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตร

30 มิถุนายน 2565

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

29 มิถุนายน 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

8 มิถุนายน 2565

ดูกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติม


นิตยา มูลปินใจ

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย