อ่านข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
อ่านข่าวข่าวศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาการพัฒนาชุมชน (เสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022
 • ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง "เทคนิค วิธีการเขียนและการนำเสนอบทความผลงานวิจัย" ในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2022
 • สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • ขอเชิญร่วมส่งบทความ (Call For Paper) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ฯ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2565
 • ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานบทความในการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏ ฯฯ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022)
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 • ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุนที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงในวารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปีที่ 10
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และขอมอบวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์