อ่านข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
อ่านข่าวข่าวศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาการพัฒนาชุมชน (เสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอมอบผลงานวิจัยเชิงนโยบายและสาธารณะ กลุ่มเรื่องข้าวและพืชไร่
 • การยื่นโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • ขอออนุญาตประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเเละนานาชาติ
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2566
 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ส่งผลงานศึกษาวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ "วิธีการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13
 • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collborative R&D (AICRD) Scheme 2022
 • ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปีที่ 6 ครั้งที่ 6
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติทางนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • เปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • เปิดรับบทความภาษาอังกฤษเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารสายประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ และ NIDA Case Research Journal
 • ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารสายประชากรศาสตร์/สังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร
 • ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ฯ