Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

1. ด้านกีฬา

   เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลงานชนะการแข่งขัน ดังนี้
   1) ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
   2) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับเขต
   3) ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
   4) ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
   5) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
   6) ได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
   7) ได้รับเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
   8) ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

2. ด้านวิชาการและวิชาชีพ

    เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีผลงาน ดังนี้
   1) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับภาค
   2) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันระดับชาติ
   3) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแขงขันระดับชาติ
   4) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันระดับนานาชาติ
   5) ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย