Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ทำความรู้จักเรา


ประวัติความเป็นมา


ประวัติ


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกิดขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีภาควิชาสังกัดอยู่ 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญา และศาสนา ภาควิชาสังคมศึกษาวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ เปิดสอนนักศึกษาระดับ ป.กศ. สูง ทั้งภาคปกติและภาคต่อเนื่อง(ภาคค่ำ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2522 คือ วิชาเอกสังคมศึกษาและจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีผลให้สภาการฝึกหัดครูอนุมัติให้วิทยาลัยครูลำปางดำเนินการ โครงการฝึกหัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) โดยเปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง และ ค.บ. 2 ปี ในวันเสาร์ – อาทิตย์

ปีการศึกษา 2528 วิทยาลัยครูลำปางได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพอื่นนอกจากสาขาวิชาชีพครูและ “โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ” (อปค.) สิ้นสุดลง เกิด “โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ขึ้นมาแทน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอน กศ.บป. ครั้งแรกในปีการศึกษา 2529

ในช่วงปี พ.ศ. 2528 – 2534 แม้ว่าวิทยาลัยครูเปิดสอนสาขาวิชาชีพอื่นนอกจากวิชาชีพครู แต่คนส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจว่าผลิตแต่ครูเพราะชื่อ “วิทยาลัยครู” กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอพระราชทานชื่อใหม่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราชภัฏ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูลำปางจึงมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏลำปาง”

ปี พ.ศ. 2543 กำหนดให้บริหารวิชาการโดยคณะบุคคลมี 3 ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปิดกว้างให้สถาบันสามารถให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้ สถาบันราชภัฏลำปางจึงเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2539

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนปริญญาโทรุ่นแรกในปีการศึกษา 2547 คือ โปรแกรมยุทธศาสตร์การพัฒนา

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบัน ราชภัฏลำปางเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติที่ออกตามที่ได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”


หัวหน้าคณะและคณบดี


1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ สร้อยสุวรรณ

หัวหน้าคณะ

พ.ศ. 2518 - 2521

2. รองศาสตราจารย์สุเมธ เมธาวิทยกูล

หัวหน้าคณะ

พ.ศ. 2522 - 2525

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์

หัวหน้าคณะ

พ.ศ. 2526 - 2529

4. อาจารย์วิวัฒน์ แดงสังวาลย์

หัวหน้าคณะ

พ.ศ. 2530 - 2533

5. อาจารย์พุทธสิทธิ์ จันฤาไชย

หัวหน้าคณะ

พ.ศ. 2534 - 2537

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สังเขป

คณบดี

พ.ศ. 2538 - 2541

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม บุญน้อม

คณบดี

พ.ศ. 2542 - 2545

8. อาจารย์สุรพงษ์ ภักดี

คณบดี

พ.ศ. 2546 - 2552

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี

คณบดี

พ.ศ. 2553 - 2556

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม

คณบดี

พ.ศ. 2557 - 2560

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก

คณบดี

พ.ศ. 2561 - 2562

12. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน

คณบดี

พ.ศ. 2563 - 2566

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย