Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก บริการ บุคลากร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปฏิบัติงาน/ขอรับเงินรางวัล

คำแนะนำในการค้นหา : กด Ctrl + F บนแป้นคีย์บอร์ดและพิมพ์คำค้นบางส่วน

1. แบบฟอร์มคำสั่ง
    คำสั่งไปราชการ (คณะ)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (มหาวิทยาลัย)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ (คณะ)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ (อธิการบดีมอบอำนาจให้คณะ)
2. แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการภายใน
    ขออนุญาตไปราชการ (ปร.1)
    ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ (ข้าราชการ)
    ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
    ขออนุญาตลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
    ขออนุญาตลาพักผ่อน
    ขออนุญาตยกเลิกวันลา
    ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
    ขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
    ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่ศึกษาในโรงเนรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    ขอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
    ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง/ปฏิบัติงาน
    ขออนุญาตมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติ
    ขอรายงานผลการศึกษา
    ตัวอย่างบันทึกข้อความ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
    บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
    บันทึกข้อความขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
    บันทึกข้อความขอขอบคุณ
    บันทึกข้อความขอปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สิน
    บันทึกข้อความขอเชิญประชุม
    บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
    บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการภายนอก
    ตัวอย่างหนังสือติดต่อราชการภายนอก (สำนักนายกรัฐมนตรี)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหนังสือเชิญ (พระ)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรและใบตอบรับวิทยากร (บุคคล)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรและใบตอบรับวิทยากร (หน่วยงาน)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกตอบขอบคุณ
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอประชาสัมพันธ์
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
4. แบบฟอร์มประกาศ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1. แบบฟอร์มด้านการวิจัย
    หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากหน่วยงานภายนอก
2. แบบฟอร์มด้านหลักสูตร
    แนวทางการดำเนินการปรับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
    สมอ. 08 การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตร
    การเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. แบบฟอร์มด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาเอก)
    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาโท)
    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาตรี)
4. แบบฟอร์มด้านวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์
    แบบขอพิจารณารับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์
    แบบขอเบิกเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์
5. แบบฟอร์มด้านการเรียน
    ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนหลังจากแจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว
    เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน "I"

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย