Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก บริการ บุคลากร


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มปฏิบัติงาน/ขอรับเงินรางวัล

คำแนะนำในการค้นหา : กด Ctrl + F บนแป้นคีย์บอร์ดและพิมพ์คำค้นบางส่วน

1. แบบฟอร์มการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
    แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ประกาศกำหนดภาระงานสายวิชาการ พ.ศ. 2566 วันที่ 19 ก.ค. 2566)
2. แบบฟอร์มคำสั่ง
    คำสั่งไปราชการ (คณะ)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (มหาวิทยาลัย)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ (คณะ)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ (อธิการบดีมอบอำนาจให้คณะ)
3. แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการภายใน
    ขออนุญาตไปราชการ (ปร.1) ปรับปรุง พ.ศ. 2567
    ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ (ข้าราชการ)
    ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
    ขออนุญาตลากิจ ลาป่วย ลาคลอด
    ขออนุญาตลาพักผ่อน
    ขออนุญาตยกเลิกวันลา
    ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
    ขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
    ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรที่ศึกษาในโรงเนรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
    ขอเสนอแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
    ขอเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
    ขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้าง/ปฏิบัติงาน
    ขออนุญาตมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติ
    ขอรายงานผลการศึกษา
    ตัวอย่างบันทึกข้อความ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
    บันทึกข้อความขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
    บันทึกข้อความขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
    บันทึกข้อความขอขอบคุณ
    บันทึกข้อความขอปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สิน
    บันทึกข้อความขอเชิญประชุม
    บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์
    บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
    แบบฟอร์มขออนุญาตยืมคืนกุญแจอาคาร 52 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. แบบฟอร์มหนังสือติดต่อราชการภายนอก
    ตัวอย่างหนังสือติดต่อราชการภายนอก (สำนักนายกรัฐมนตรี)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกเชิญเข้าร่วมกิจกรรมหนังสือเชิญ (พระ)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรและใบตอบรับวิทยากร (บุคคล)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอเชิญเป็นวิทยากรและใบตอบรับวิทยากร (หน่วยงาน)
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกตอบขอบคุณ
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอประชาสัมพันธ์
    หนังสือติดต่อราชการภายนอกขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. แบบฟอร์มประกาศ/ประชาสัมพันธ์
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    แบบฟอร์มส่งข้อมูลทำข่าวประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. แบบฟอร์มด้านการวิจัย
    หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากหน่วยงานภายนอก
2. แบบฟอร์มด้านหลักสูตร
    แนวทางการดำเนินการปรับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) สำหรับหลักสูตรที่จะเปิดการเรียนการสอนภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
    สมอ. 08 การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลหลักสูตร
    การเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. แบบฟอร์มด้านประกันคุณภาพการศึกษา
    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาเอก)
    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาโท)
    แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2565 (ระดับปริญญาตรี)
4. แบบฟอร์มด้านวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์
    แบบขอพิจารณารับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    แบบขอพิจารณารับเงินรางวัลสำหรับผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
    แบบขออนุมัติเบิกเงินรางวัล
    หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลสำหรับผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
5. แบบฟอร์มด้านการเรียน
    ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนหลังจากแจ้งผลให้นักศึกษาทราบแล้ว
    เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน "I"
    เอกสารส่งผลการเรียนเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน "I" (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย