คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเอสซีจี (SCG) สร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับครัวเรือน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะผู้บริหารอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่2และปีที่3 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับครัวเรือนและยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ให้กับกลุ่มรวมไปถึงมอบให้กับโรงเรียนแม่ทานเพื่อปลูกผักปลอดสารเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน รวมไปถึงนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรต้นแบบและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบบ้านแม่ทานหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สืบเนื่องมาจากการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไปดำเนินการสำรวจทัศนคติของชุมชนรอบบ่อเหมืองฯ ในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในระดับครัวเรือนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสูง เนื่องจากนิยมใช้สารเคมี เช่น ซื้อปุ๋ย ยา สารเคมีต่าง ๆ ทำให้ต้องสูญเสียรายจ่ายในแต่ละปีจำนวนมาก และก่อให้เกิดภาวะหนี้สินตามมา ในขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรรมยังมีการเลี้ยง วัว ควาย ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ได้ ประกอบกับความคิดเห็นและความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนอยากให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมในการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัดจึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบนำร่องที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะ และเกิดการถ่ายทอดความรู้เกษตรปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนในชุมชนต่อไป

More Husoc News


โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ (กปม-ช.) ร่วมสนับสนุนสีน้ำมัน เพื่อใ...อ่านต่อ

งานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด