Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

ปรัชญา

สหวิทยาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม


วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำท้องถิ่นและสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ค่านิยม

H = Happiness (การเป็นองค์กรแห่งความสุข)

U = Unity (การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร)

S = Sharing (การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน)

O = Opportunity (การเป็นองค์กรแห่งการสร้างโอกาส)

C = Cooperation (การทำงานร่วมกันขององค์กร)


ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)

พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมออกไปประกอบอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

1. ร้อยละผลงานของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติจากผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
2. ร้อยละของนักศึกษาปีสุดท้ายมีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 จากนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมด
3. ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำในระบบ/ระบบราชการจากจำนวนบัณฑิตที่ได้ทำงานทั้งหมด
4. ร้อยละของบัณฑิตได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคตนเองและอาชีพอิสระจากจำนวนบัณฑิตที่ได้ทำงานทั้งหมด

การขับเคลื่อน

สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาท้องถิ่นและสังคมด้วยวิชาการ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)

พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

1. ร้อยละของหลักสูตรเชิงพื้นที่จากหลักสูตรทั้งหมด
2. สัดส่วนจำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อจำนวนงบประมาณทั้งหมด
3. ร้อยละผลงานวิจัยและผลงานวิชาการรับใช้สังคมจากผลงานทั้งหมด
4. จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการตอบโจทย์ SDGs

การขับเคลื่อน

ยกระดับความสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามความต้องการของท้องถิ่นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องร่วมกับพหุภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์หลัก (Objective)

สร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล มุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร

ผลลัพธ์หลัก (Key Results)

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
2. ร้อยละความสำเร็จตามผลลัพธ์หลักเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 0-1 (OKRs)

การขับเคลื่อน

บริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย