Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2563-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย

เป้าประสงค์

1. มีคุณภาพ (ดี เก่ง มีจิตสาธารณะ)
2. มีทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
3. มีคุณค่าต่อท้องถิ่น

ตัวชี้วัดสำคัญ

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน
2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR
3. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด
4. ร้อยละคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของนักศึกษา
5. ร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต
6. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา

การขับเคลื่อน

1. ปรับหลักสูตรให้มีคุณภาพ ยืดหยุ่น มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. ยกระดับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะที่จำเป็น 4 ประการ
3. สร้างความประทับใจของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (customer relationship & key partnership)
4. สร้างเสริมคุณค่าและความเชื่อมั่นของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสู่การตลาดเชิงรุก (Brand value proposition & Customer segment & Channels)
5. เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คืนงานวิจัยสู่ท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานนวัตกรรม/งานทางวิชาการเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
2. งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/งานนวัตกรรม/งานทางวิชาการมีคุณภาพระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัดสำคัญ

1. จำนวนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /งานนวัตกรรม/งานวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่น
2. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักผลงานทางวิชาการ
3. ระดับคุณภาพวารสารในกลุ่ม TCI

การขับเคลื่อน

1. ปรับระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์และงานทางวิชาการให้สามารถแก้ไขปัญหาและเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม (impact/impact factor)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พลิกฟื้นแผ่นดินด้วยวิชาการ

เป้าประสงค์

1. งานบริการวิชาการด้านการศึกษา/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
2. งานบริการวิชาการก่อให้เกิดรายได้

ตัวชี้วัดสำคัญ

1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในท้องถิ่น
2. จำนวนท้องถิ่นเป้าหมายที่ได้รับบริการวิชาการ
3. จำนวนผู้รับบริการวิชาการภายนอกตามท้องถิ่นเป้าหมาย
4. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการภารกิจอื่นสู่ท้องถิ่น
5. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
6. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

การขับเคลื่อน

1. ยกระดับความสัมพันธ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมตามความต้องการของท้องถิ่นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
2. สร้างระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐาน/องค์ความรู้การบริการวิชาการ
3. ริเริ่มสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม/การศึกษาต่อเนื่องตามความต้องการในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนในท้องถิ่นมีความรัก ภูมิใจ สืบสาน รักษา ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรมของตน
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน

ตัวชี้วัดสำคัญ

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. จำนวนปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร/ที่ปรึกษา

การขับเคลื่อน

1. สร้างระบบและกลไกการดำเนิน งานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
2. ยกระดับความสัมพันธ์การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาตามความต้องการของท้องถิ่นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก้าวล้ำบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

1. องค์กรแห่งความสุข มีความมั่นคง และยั่งยืน

ตัวชี้วัดสำคัญ

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ
2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศ
3. ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อน

1. บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. สร้างเครื่องมือวัด Happy Workplace
3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาสนับสนุนการตัดสินใจและการทำงาน

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย