Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

ผลงานเด่น

...
คัมภีร์ใบลานล้านนา

มรดกวัฒนธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่บรรพชนไทยสร้างสรรค์ขึ้น

อ่านรายละเอียด
...
รถม้าจำลองวัดสุขภาพหัวใจ

การบูรณาการข้ามศาสตร์ของทีมวิจัยสายออกแบบและสายวิศวฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์และดิจิทัล

อ่านรายละเอียด

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย