Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


บุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารสำนักงาน


นิตยา เตวา
นางสาวนิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


งานบริหารทั่วไปจันทร์ฟอง มงคง
นางจันทร์ฟอง มงคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

อุเทน หินอ่อน
นายอุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ธวัชชัย ปันโท๊ะ
นายธวัชชัย ปันโท๊ะ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

ณัฐชา นามปวน
นางสาวณัฐชา นามปวน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป


งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาเจนจิรา แก้วมณี
นางสาวเจนจิรา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

รัตติยา ทวีกุล
นางรัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นฤทัย นภาสกุลคู
นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษาและวารสารงานพัสดุและการเงินเจนจิรา ขุนเทา
นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

จิมมิกา ธรรมชัย
นางสาวจิมมิกา ธรรมชัย
ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิลวรรณ ชมภูโคตร
นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นราศักดิ์ ปิยาเนตร
นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย