Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


บุคลากรสายสนับสนุน

งานบริหารสำนักงาน


อุเทน หินอ่อน
นายอุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี


งานบริหารทั่วไปจันทร์ฟอง มงคง
นางจันทร์ฟอง มงคง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ธวัชชัย ปันโท๊ะ
นายธวัชชัย ปันโท๊ะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษาเจนจิรา แก้วมณี
นางสาวเจนจิรา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา

รัตติยา ทวีกุล
นางรัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

คมกฤษ คำแปงเชื้อ
นายคมกฤษ คำแปงเชื้อ
ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษางานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีนิลวรรณ ชมภูโคตร
นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นราศักดิ์ ปิยาเนตร
นายนราศักดิ์ ปิยาเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานพัสดุและการเงินเจนจิรา ขุนเทา
นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
นักวิชาการพัสดุ

ณัฐชา นามปวน
นางสาวณัฐชา นามปวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย