Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


กรรมการประจำคณะฯรศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
ประธานกรรมการดร.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางสาวภัทรา มาน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด
กรรมการจากคณาจารย์ประจำอ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
กรรมการจากคณาจารย์ประจำอ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำอ.อัคจร แม๊ะบ้าน
กรรมการโดยตำแหน่งผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
กรรมการโดยตำแหน่งนางสาวนิตยา เตวา
เลขานุการ

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย