Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


กรรมการประจำคณะฯ
อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา
ประธานกรรมการ
ดร.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวภัทรา มาน้อย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
อ.อัคจร บุปผาจำเริญ
กรรมการโดยตำแหน่ง
ผศ.ดร.จิตรลดา มูลมา
กรรมการโดยตำแหน่ง
นายอุเทน หินอ่อน
เลขานุการ


นายธวัชชัย ปันโท๊ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวณัฐชา นามปวน
ผู้ช่วยเลขานุการ


หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย