Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา รางวัลและความภาคภูมิใจ


นักศึกษา


รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

นายวศิน ปงผาบ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 กันยายน 2566 (IACE 2023 The 6th International Academic & Cultural Exchange 2023) เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมอันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศและมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ในการนี้ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 2 คน เข้าร่วม คือ นายวศิน ปงผาบ และนางสาวจันทรนิภ มลอาร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 9 และผลปรากฏว่า นายวศิน ปงผาบ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยมี โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ทั้งสิ้นจำนวน 21 คนจาก 10 สถาบันและมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น 3 ประเทศ คือ ประเทศไต้หวัน อินโดนีเซีย และเวียดนาม

ระดับประเทศ

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีในชื่อวง Ja Pai Funk ประกอบด้วย นายวีรวี คำโล (กีตาร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายสิทธิรัตน์ ชะตารุ่ง (ร้องนำ) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายปรัตถกร จอมใจ (กลอง) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นายอนิรุธ อุปอินทร์ (กีตาร์) นายสุรชาติ ชุ่มใจ (เบส) และนายพงศธรณ์ ก๋าสุ (คีย์บอร์ด) บัณฑิตสาขาวิชาดนตรี รหัส 61 เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากล ประจำปี 2565 "The Power Band 2022" Seasion 2 ภายใต้คอนเซปต์ DREAM IT, DO IT กล้าฝัน! กล้าทำ! ณ โรงละครอักษรา คิง พาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ผศ.ดร.ทยากร สุวรรณภูมิ และ อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ เป็นที่ปรึกษาและควบคุมทีม

สืบสาน รักษา ต่อยอด

รางวัลชมเชย

นายอนาวิล สุราฤทธิ์

นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ "สืบสาน รักษา ต่อยอด" ด้านความคิดสร้างสรรค์ โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDBP Camp) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วาดภาพ ประกวดวาดภาพ

รางวัลชมเชย

นายอำพล คร่อมชัยภูมิ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดวาดภาพหัวข้อ "กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ชื่อผลงาน “ผืนป่าของราชินี” เข้ารับรางวัลในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระราชทาน

นางสาวบุญญาดา มูลผึ้ง

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลพระราชทานนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย