Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ ใช้ลักษณะทั่วไปของดอกไม้ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ ดอกลีลาวดี ซึ่งมีลักษณะเป็นวงกลม คล้ายโลก แสดงให้เห็นถึงการรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายในวงกลมเป็นลักษณะของกลีบดอกลีลาวดี สื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวสําหรับงานที่ไม่เป็นทางการ เช่น หนังสือ รายงานหรือเอกสารอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย