การจัดสัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง) วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง) พร้อมด้วย นายอำเภอคลองลาน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชนชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “กลไกขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยหัวหน้าโครงการฯ รองศาสตราจารย์ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุลและมั่นคง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หรือ “ธัชชา” ที่จัดตั้งขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้การวิจัยที่คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการนั้น เป็นการศึกษาบริบทการขับเคลื่อนของชุมชนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนดังกล่าว เพื่อเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของชุมชนด้วยหลัดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

More Husoc News


โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1...อ่านต่อ

งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด