Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


คู่มือปฏิบัติงาน


    คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567)
    คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
    คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การขอรับเงินรางวัลสำหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และเงินสมมนาคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
    คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข (สมอ.08) กรณีการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหรือการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร (ฉบับ พ.ศ. 2566) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย