เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.สุภาวดี ยาดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กิจกรรมในครั้งนี้งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ และมีพฤติกรรมในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณคณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้มีความสะอาด น่าอยู่ น่าเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ ปราศจากขยะ และแหล่งเพาะพันธ์ของโรคภัยต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีตัวแทนผู้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 85 คน เข้าร่วมโครงการ ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด