Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก บริการ ความพึงพอใจ


แนะนำ/ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ "การให้บริการในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานคณบดี" และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน

รายการสอบถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. โดยรวมแล้วขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ให้บริการมีความชัดเจนในเรื่องที่ท่านขอรับบริการ
2. โดยรวมแล้วผู้ให้บริการสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ในเรื่องที่ท่านขอรับบริการ
3. โดยรวมแล้วผู้ให้บริการได้ชี้แจงท่านให้ทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินเรื่องได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
4. โดยรวมแล้วผู้ให้บริการประสานงานภายในหน่วยงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ต่อเนื่องและรวดเร็ว
5. โดยรวมแล้วผู้ให้บริการรับเป็นธุระและช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
6. โดยรวมแล้วท่านได้รับบริการจากผู้ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. โดยรวมแล้วท่านประสบผลสำเร็จในเรื่องที่ขอรับบริการภายในระยะเวลาที่กำหนด

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ "การให้บริการในภาพรวมของบุคลากรสายสนับสนุนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม" และเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 0 คน

  อาคาร 22 (ดนตรี)    อาคาร 21 (ศิลปะ)    อาคาร 02 (ฝ้ายคำ)    อาคาร 09 (ราชภัฏ)    อาคาร 04 (นิติ+รปศ.)    อาคาร 52 (มนุษย์+ครุ)

รายการสอบถาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. โดยรวมแล้วห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. โดยรวมแล้วห้องเรียน ห้อปฏิบัติการ ช่องทางเดิน ห้องน้ำ สะอาดเรียบร้อย
3. โดยรวมแล้วห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ช่องทางเดิน ห้องน้ำ ปิดไฟฟ้า ปิดก๊อกน้ำ ปิดประตู ทุกครั้งหลังการใช้งานหรือเลิกงาน
4. โดยรวมแล้วบริเวณรอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสะอาดเรียบร้อย
5. โดยรวมแล้วผู้ให้บริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใส
6. โดยรวมแล้วผู้ให้บริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้บริการทันเวลาหรือเมื่อมีการร้องขอทุกครั้ง

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย