วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก โดยคุณศิริวรรณ คงชำนาญลิขิต ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล คุณวิษณุ อารีย์โชติด ผู้ช่วยผู้จัดการสรรหา และคุณจิณณ์ณิตา ขันตี หัวหน้าส่วนสาขาเชียงใหม่ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา หลังสำเร็จการศึกษา

More Husoc News


โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) กองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ (กปม-ช.) ร่วมสนับสนุนสีน้ำมัน เพื่อใ...อ่านต่อ

งานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด