วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จัดกิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานหลังสำเร็จการศึกษา จากหน่วยงานภายนอก โดยคุณศิริวรรณ คงชำนาญลิขิต ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล คุณวิษณุ อารีย์โชติด ผู้ช่วยผู้จัดการสรรหา และคุณจิณณ์ณิตา ขันตี หัวหน้าส่วนสาขาเชียงใหม่ บริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชา หลังสำเร็จการศึกษา

More Husoc News


โครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 1...อ่านต่อ

งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด