Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก บริการ ความพึงพอใจ


แนะนำ/ประเมินความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศบนเว็บไซต์


คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูล/สารสนเทศบนเว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คน

รายการสอบถาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. ข้อมูล/สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
2. ข้อมูล/สารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3. ข้อมูล/สารสนเทศครอบคลุมทุกภารกิจ
4. ข้อมูล/สารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้
5. ข้อมูล/สารสนเทศตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้
6. มีการจัดข้อมูล/สารสนเทศไว้เป็นหมวดหมู่
7. รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล/สารสนเทศน่าสนใจ
8. ความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล/สารสนเทศ
9. สามารถเข้าถึงข้อมูล/สารสนเทศได้สะดวก
10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูล/สารสนเทศ


หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย