คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิทยบริการ และนางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ผู้ปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษาฯ นำตัวแทนผู้นำนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง) เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 แห่ง ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อดำเนินงานกิจกรรมให้เป็นไปตามพันธกิจโครงการและดำเนินตามข้อตกลงในบันทึกความร่วมมือการพัฒนาเครือข่ายและประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระหว่างสถาบันส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษา และร่วมลงนาม MOU เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนช่วยให้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษาครบทุกด้านตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ข่าว: นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู ภาพ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

More Husoc News


งานสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 13 "สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น"...อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร...อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ทาสีสนามเด็กเล่น และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนบ้านแม่ทาน ตำบลสิริราช อำเภอแม่ทะ ...อ่านต่อ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาว...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด