Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


ผู้บริหารคณะฯ


คณบดีและรองคณบดี
อ.ดร.เสาวรีย์ บุญสา
คณบดีผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาผศ.ดร.จิตรลดา มูลมา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร

หัวหน้าสำนักงานและผู้ช่วยคณบดี
นายอุเทน หินอ่อน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีผศ.ธงชัย ปันสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์


อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานขับเคลื่อนการรับนักศึกษาและวิทยบริการ

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย