Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การบริหาร


ข้อมูลและสถิติ

จำนวนหลักสูตรจำแนกตามระดับการศึกษา

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ระดับปริญญาตรี

9

ระดับปริญญาตรีโท

1

ระดับปริญญาเอก

1

หลักสูตรระยะสั้น

2
จำนวนบุคลากรจำแนกตามสายงาน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

บุคลากรทั้งหมด

88

บุคลากรสายวิชาการ

79

บุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงาน)

8

บุคลากรสายสนับสนุน (อาคาร)

1
จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565

ต่ำกว่าปริญญาตรี

1

ปริญญาตรี

8

ปริญญาโท

50

ปริญญาเอก

29
จำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566

อาจารย์

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

35

รองศาสตราจารย์

9

ศาสตราจารย์

0
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามระดับตำแหน่ง

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ปฏิบัติการ

7

ชำนาญการ

3

ชำนาญการพิเศษ

0

เชี่ยวชาญ

0
จำนวนงานวิจัยและการเผยแพร่ 2563-2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

แหล่งทุนภายใน

42

แหล่งทุนภายนอก

29

เผยแพร่ระดับชาติ

87

เผยแพร่ระดับนานาชาติ

15
สารสนเทศประจำปีงบประมาณ


หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย