Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang 52100, Thailand.

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

28 กันยายน 2565 - 13 พฤศจิกายน 2565

 • สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 4 ปี
 • สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
 • สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-6421-5760
รับสมัครนักศึกษา
รับสมัครนักศึกษา

จุดเริ่มต้นสู่การทำงานระบบราชการ

และอีกหลากหลายอาชีพกับเรา

ใน 8 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2566

 • 1. สาขาวิชานิติศาสตร์
 • 2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • 3. สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
 • 4. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 • 5. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • 6. สาขาวิชาภาษาจีน
 • 7. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ประเมินคุณภาพการสอน

แจ้งนักศึกษาทำการประเมิน

 • คุณภาพการสอนและการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษา 1/2565
 • เริ่ม 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไปได้ทาง https://mis.lpru.ac.th/
 • หรือคลิกที่รูปภาพด้านซ้ายเพื่อทำการประเมิน
 • เข้าระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
 • คู่มือการใช้งาน <คลิก>

ขอแสดงความยินดี

นายอนาวิล สุราฤทธิ์

 • นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ได้รับรางวัลชมเชย เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ
 • "ด้านความคิดสร้างสรรค์"
 • โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDBP CAMP)
 • 14 กันยายน 2565
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ท่าน
 • จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 9/2565
 • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

ขอแสดงความยินดี

ผศ.นันทิยา สมสรวย

 • ได้รับรางวัลพิเศษในงาน The 7th International Innovation
 • Innovaton Competition In Canada (iCAN) 2022
 • จำนวน 2 รางวัล ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา
งานวิจัย งานสร้างสรรค์
ประกวดวาดภาพ

ขอแสดงความยินดี

นายอำพล คร่อมชัยภูมิ

 • นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
 • ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวาดภาพ
 • หัวข้อ “กองทัพไทย ถวายงานสืบสาน โครงการพระพันปีหลวง”
 • เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปีการศึกษา 2561-2563

 • วันที่ 26 ธันวาคม 2565
 • ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พระราชทานปริญญาบัตร

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท/เอก

หลักสูตรระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ทุนเรียนดี

ทุนผลงานเด่น

ผลงานเด่น

รถม้าจำลองวัดสุขภาพหัวใจ
“รถม้าจำลองวัดสุขภาพหัวใจ” การบูรณาการข้ามศาสตร์ของทีมวิจัยสายออกแบบและวิศวฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวการแพทย์และดิจิทัล
ผศ.นันทิยา สมสรวย สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ปัณณธร สมสรวย สาขาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนายมนิด ดอนคำ ผู้ประกอบการรถม้าจำลองบ้านนาก่วมเหนือ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมกันพัฒนารถม้าจำลองวัดสุขภาพหัวใจ

กิจกรรมและข่าวสาร

แข่งขันกีฬาระหว่างคณะนักศึกษาภาคปกติ “กาสะลองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

7 กันยายน 2565

การขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง และ MOU ภาคีเครือข่ายภายใน จ.ลำปาง

17 สิงหาคม 2565

ไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2565

21 กรกฎาคม 2565

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

19-20 กรกฎาคม 2565

คณบดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำ Skill Mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตร

30 มิถุนายน 2565

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

29 มิถุนายน 2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

8 มิถุนายน 2565

อบรมผู้นำนักศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2565

30-31 พฤษภาคม 2565

เลือกนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

6 ตุลาคม 2564

มุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 กันยายน 2564

ดูกิจกรรมและข่าวสารเพิ่มเติม


บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์

หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย

หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย
หน่วยงานเครือข่าย