เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 อ.ทัตพิชา สกุลสืบ ประธานสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ได้นำนักศึกษาชาวจีน จากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คือ ดร.บัญศิกาญจ ตั้งภากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ อ.เทวฤทธิ์ วิญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ และอ.นิตยา มูลปินใจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการต่างประเทศฯ ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ได้มีการแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ให้นักศึกษาทุกคนได้รู้จักอีกครั้งอย่างเป็นทางการ สำหรับนักศึกษาทั้ง 53 คนนี้ เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเปิดยูนนาน (Yunnan Open University) ที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีหลัง) โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ นับเป็นรุ่นที่ 6 แล้ว

More Husoc News


โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562...อ่านต่อ

คณะนักศึกษาจีนจากมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “ทำฝ...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ได้จัดกิจกรรม “เตร...อ่านต่อ

โครงการประกวด HUSOC NEW GEN STARS CHALLENGE 2019 ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด