เอกสารเผยแพร่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าหลัก > เอกสารเผยแพร่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร/ประกันคุณภาพการศึกษา/การจัดการความรู้

          @ แผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-02-23)
          @ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) (update: 2022-02-24)
          @ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ (สาขาวิชาสังคมศึกษา) (update: 2022-02-24)
          @ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ (สาขาวิชาดนตรี (ศศ.บ.) (update: 2022-02-24)
          @ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะฯ ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-02-24)
          @ แผนผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-02-24)
          @ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ (สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) (update: 2022-02-24)
          @ สมอ.08 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ (สาขาวิชาการสอนภาษาจีน) (update: 2022-02-24)
          @ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565-2569 (update: 2022-02-24)
          @ แผนผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-02-24)
          @ มคอ.02 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (ปรับปรุง 2565) (update: 2022-02-24)
          @ มคอ.02 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปรับปรุง 2565) (update: 2022-02-24)
          @ มคอ.02 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (ปรับปรุง 2565) (update: 2022-02-24)
          @ มคอ.02 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรใหม่ 2565) (update: 2022-02-24)
          @ ประกาศฯ รับข้อเสนอโครงการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (update: 2022-02-24)
          @ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-03-11)
          @ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-03-11)
          @ รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับ การเตรียมความพร้อม การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-03-11)
          @ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร คณะมนุษย์ฯ ปีการศึกษา 2564 (update: 2022-04-19)
          @ มติสภามหาวิทยาลัยปิดและงดรับนักศึกษา ศศ.บ.ดนตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป (update: 2022-05-23)

ธุรการ/สารบรรณ/เลขานุการ