สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
หน้าหลัก > สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Faculty of Humanities and Social Sciences
Lampang Rajabhat University
       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
            1. สาขาวิชาภาษาไทย
                   - จำนวนรับต่อปี 30 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน ภาคปกติ : 15,000 บาท; ภาคพิเศษ : 20,000 บาท

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
            2. สาขาวิชาภาษาไทย
                   - จำนวนรับต่อปี 10 คน
                   - จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
                   - ค่าเทอม/ภาคเรียน ภาคปกติ : 50,000 บาท (เรียนเสาร์-อาทิตย์)...