ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/เอกสารราชการของสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าหลัก > แบบฟอร์ม/เอกสารจำแนกตามส่วนงาน
1. แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ
    - ขออนุญาตเดินทางไปราชการ (แบบ ปร.1)

2. แบบฟอร์มหนังสือราชการภายใน
    -

3. แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
    -