สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน้าหลัก > สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์งานบริหารสำนักงาน


นางสาวนิตยา เตวา
หัวหน้าสำนักงานคณบดีงานบริหารทั่วไป


นายอุเทน หินอ่อน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางจันทร์ฟอง มงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ


นายธวัชชัย ปันโท๊ะ
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไป


นางสาวณัฐชา นามปวน
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานบริหารทั่วไปงานการเงินและพัสดุ


นางสาวเจนจิรา ขุนเทา
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ


นางสาวจิมมิกา ธรรมชัย
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัสดุงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา


นางสาวเจนจิรา แก้วมณี
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการนางรัตติยา ทวีกุล
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการนางสาวนฤทัย นภาสกุลคู
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนานักศึกษางานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาวนิลวรรณ ชมภูโคตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการนายนราศักดิ์ ปิยาเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ