อ่านข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
อ่านข่าวข่าวศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาการพัฒนาชุมชน (เสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • การเสนิโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี
 • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5
 • เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัย Sharering Research Grant 2021-2022
 • ขอเชิญบุคลากรนำเสนอบทความทางวิชาการและเข้ารับฟังการประชุมวิชาการฯ
 • ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ผลงานการประกอบการ เข้ารับการพิจารณารางวัล ผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี/นวัตกรรมดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2565
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม
 • ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่าย
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่วารสาร
 • ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 วิทยาการจัดการวิชาการ 2022 ลงทะเบียนถึงวันที่ 4 ม.ค. 2565
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น