อ่านข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด >>
อ่านข่าวข่าวศิลปะและวัฒนธรรมทั้งหมด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต และสาขาการพัฒนาชุมชน (เสาร์-อาทิตย์)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งคนสวน
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา
 • ประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ขอเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ก.ค. 2564
 • ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และผู้สูงวัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค. 2564
 • เชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในวันที่ 2 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษา ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 6 วันที่ 11 พ.ย. 2564
 • เชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2564
 • ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใน 21 พ.ค. 2564
 • การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งข้อเสนอ ภายใน 31 พ.ค. 2564
 • เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระดับ Early Stage) ส่งข้อเสนอภายใน 31 พ.ค. 2564
 • ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค. 2564
 • ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (การประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกล) ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 2564
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วารสาร HUSO Journal of Humanities and Social Sciences
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสาร Science Technoloyg and Engineering Journal (STEJ)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์)
 • ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสวนสุนันทาวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์)
 • ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์