เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมคราม” ณ ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการในรายวิชาคติชนวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านซึ่งในครั้งนี้คือ คุณไกรวุฒิชมภูงาม (ครูภูมิปัญญาจากอ.แม่เมาะจ.ลำปาง)

More Husoc News


เชิญชวนนักศึกษาร่วมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...อ่านต่อ

งานมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการอบรมการจัดการขยะเพื่อส่งเสริมการเป็นHUSOC Zero Waste คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศ...อ่านต่อ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563...อ่านต่อ

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 11 “สานศิลป์ สานศาสตร์ สานการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่น”ประจำปีการศึกษา...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด