วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์กับอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูต่ออาจารย์และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์,ตัวแทนเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้รีบเกียรติจากสาขาวิชาดนตรีร่วมบรรเลงดนตรีล้านนา ข่าว/ภาพ : นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู

More Husoc News


โครงการปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19...อ่านต่อ

ประชุมการจัดการความรู้บุคลากรสายสนับสนุน ...อ่านต่อ

กิจกรรมการจัดการความรู้ของ(KM) ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้ง...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสนับสนุนลงพื้นที่บริการวิชาการเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด