เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน รองคณบดีฝ่ายแผนฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด และผศ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ลงนามการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือภาคีเครือข่าย ณ วัดกู่คำ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้รับ เกียรติจากพลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ในโครงการขับเคลื่อนและขยายผลวิศวกรสังคม มร.ลป. จัดการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ โดยมีกิจกรรมการเสวนาการชำระตำนานประวัติวัดกู่คำ ตลาดวิถีวัฒนธรรมชุมชน
ในการนี้ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย เป็นความร่วมมือจาก 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2.เทศบาลตำบลต้นธงชัย
3.มณฑลทหารบกที่ 32
4.วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
5.เจ้าคณะตำบลต้นธงชัย เขต 1
6.เครือข่ายลำปางรักษ์เมืองเก่า
7.เครือข่ายสวนเจ้าอนันตยศ
8.วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
9.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
10.โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
11.โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)
12.โรงเรียนบ้านปงสนุก
13.สภาวัฒนธรรม
14.กำนันตำบลต้นธงชัย
15.ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธงชัย
บันทึกข้อตกลงนี้จัดทําขึ้นเป็น 15 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้พิจารณาข้อความ ในบันทึกข้อตกลงนี้โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และทุกฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ เพื่อจะได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทางประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมชุมชน โดยบูรณาการร่วมกันให้เกิดการรู้รักสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคม เป็นกลไกการเชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวิถีวัฒนธรรมชุมชน ด้านการศึกษาสืบต่อไป
ภาพ : ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด/ ข่าว : นิลวรรณ ชมภูโคตร

More Husoc News


สัมมนาเวทีเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรณีศึกษาจังหวัดลำ...อ่านต่อ

โครงการสร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับคร...อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564...อ่านต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานป๋าเวณีล่องสะเปา ณ หนองหัวหงอก ประจำปี 2565...อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด